Čestné doktoráty

Dejiny univerzity vo všeobecnosti nie sú len akýmsi súpisom po sebe nasledujúcich udalostí, ktoré ovplyvnili jej vznik, rozvoj, napredovanie či zánik, nie sú len analýzou predpokladov, príčin, priebehu a dôsledkov jednotlivých javov v jej každodennom živote. Rovnako nie sú len štatistickými ukazovateľmi, do ktorých sa dá „zošnurovať“ vari každá oblasť, ale sú aj poctou osobnostiam, ktoré ju ako vzdelávaciu inštitúciu formovali, posúvali vpred vedecké poznanie, formovali pedagogický a vzdelávací proces na univerzite tak, aby jej absolventi mohli stavať na solídnych vedomostných základoch.

Ocenenie osobností čestným doktorátom je v živote každej univerzity slávnostná udalosť. Pre oceňovanú osobnosť je to uznanie a ohodnotenie jej vedeckého bádania, neúnavného hľadania a overovania si nových poznatkov, pre akademickú obec by mohlo byť zasa poznanie týchto osobností, ich životných osudov i ciest za vedeckými objavmi v mnohom inšpiratívne.

Výnimočnosť slávnostného obradu udelenia čestného doktorátu si predstavitelia univerzity uvedomovali od svojho počiatku, teda od roku 1928, o čom svedčí aj výber osobností. Littera scripta manet hovorí latinská múdrosť a čas len potvrdzuje pravdivosť tvrdenia, že napísané zostáva.

Dňa 21. apríla 1937 sa v len niekoľko hodín dokončenej aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí v Bratislave rozozvučali fanfáry zložené Eugenom Suchoňom na prvom akademickom obrade v tomto priestore, ktorým bolo udelenie čestného doktorátu prezidentovi Československej republiky Edvardovi Benešovi.  Zakrátko nato, presne 28. februára 1938, udelila univerzita čestný doktorát ďalšej z osobností politického života tej doby, Milanovi Hodžovi, ktorý krátko pôsobil aj ako profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Priebeh oboch promócií nám zostal zachovaný vďaka tlačiam, ktoré vznikli a zvečnili inak pominuteľné slávnostné okamihy v podobe programu ceremoniálu promócie čestného doktora, odznetých príhovorov či ďalších príloh viažucich sa k tejto výnimočnej udalosti.

Až po dlhých rokoch nadviazala Univerzita Komenského na možnosť vydať tlačou brožúry podobného zamerania. Stalo sa tak po promócii v poradí 86. a 87. čestného doktora Emerica Richarda Quandta a Hermanna Müller-Karpeho dňa 10. októbra 1996. Do roku 2019, keď prebehla nateraz ostatná promócia 124. čestného doktora Univerzity Komenského v Bratislave, vydala univerzita brožúry z udeľovania čestných doktorátov 41 osobnostiam vedeckého, kultúrneho i politického života.