Oznamy pre stránky

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE NEPREVZATÉ DOKLADY O VZDELANÍ

Každý žiadateľ o prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia (ďalej žiadateľ) sa musí najskôr telefonicky (+421/2/90 10 90 12) alebo e-mailom na archiv@uniba.sk obrátiť na zamestnancov Archívu UK a postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Neprevzaté doklady o vzdelaní sa vydávajú iba v STREDY v čase od 9:00 – 11:00 12:00 – 15:00.

  1. Zamestnanec archívu zašle elektronicky každému žiadateľovi 2 formuláre, po ich vyplnení, ale nie podpísaní, ich v prílohe e-mailu zašle späť do archívu.
  2. Zamestnanec archívu informuje žiadateľa o termíne a postupe pri preberaní neprevzatých dokladov o vzdelaní, ktorý je záväzný. Žiadateľ je povinný potvrdiť termín prevzatia dokladov, aby mohli byť včas pripravené na prevzatie. Bez potvrdenia termínu a neohláseným žiadateľom nie je možné vydať žiadané doklady o vzdelaní. Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na dohodnutý termín, je povinný o tom informovať príslušného zamestnanca archívu minimálne 24 hodín vopred.
  3. Pri vstupe do budovy si každý žiadateľ na určenom mieste umyje a vydezinfikuje ruky.

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE INÉ DOKLADY

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie dokladov (potvrdenie o dobe štúdia, výpis študijných výsledkov, kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, odpis diplomu, osvedčenú kópiu odpisu dodatku k diplomu, potvrdenie o oprávnení používať akademický titul "Mgr."), aby uhrádzali správne poplatky, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.

Oznam pre bádateľov Archívu UK

Bádateľňa Archívu UK je otvorená v pracovných dňoch

          v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 14:00.

V tomto čase ju môžete navštíviť po online rezervácii (resp. telefonickom dohovore).