Oznamy pre stránky

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE NEPREVZATÉ DOKLADY O VZDELANÍ

V zmysle usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – sekcie verejnej správy, odboru archívov a registratúr k Postupu špecializovaných verejných archívov a mestských archívov pri umožňovaní prístupu k archívnym dokumentom v nadväznosti na súčasný vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku zo dňa 22. apríla 2021 bude možné v bádateľni Archívu UK v Bratislave v čase mimoriadnej situácie v upravenom režime od 5. mája 2021 do odvolania mimoriadnej situácie v Slovenskej republike opäť odovzdávať neprevzaté doklady o vzdelaní.

 1. Každý žiadateľ o prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia (ďalej žiadateľ) je povinný oznámiť vopred telefonicky (+421-2-9010 9012) alebo e-mailom (archiv@uniba.sk) záujem prevziať si doklady o vzdelaní.
 2. Zamestnanec archívu zašle elektronicky každému žiadateľovi 2 formuláre, po ich vyplnení, ale nie podpísaní, ich v prílohe e-mailu zašle späť do archívu.
 3. Zamestnanec archívu určí termín a čas odovzdania neprevzatých dokladov o vzdelaní, ktorý je záväzný. Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na dohodnutý termín, je povinný o tom informovať príslušného zamestnanca archívu minimálne 24 hodín vopred.
 4. Pri vstupe do budovy si každý žiadateľ na určenom mieste umyje a vydezinfikuje ruky.
 5. Vstup každého žiadateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami (rúško a rukavice), vlastnými písacími potrebami (pero), aktuálnymi platnými dokladmi totožnosti, a to po celú dobu odovzdávania dokladov o vzdelaní.
 6. Každý žiadateľ bude zamestnancami archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených s odovzdávaním neprevzatých dokladov o vzdelaní.
 7. Archív UK si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať, alebo budú porušovať niektoré z bezpečnostných nariadení.

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE INÉ DOKLADY

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie dokladov (potvrdenie o dobe štúdia, výpis študijných výsledkov, kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, odpis diplomu, osvedčenú kópiu odpisu dodatku k diplomu, potvrdenie o oprávnení používať akademický titul "Mgr."), aby uhrádzali správne poplatky, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.

OZNAM PRE BÁDATEĽOV ARCHÍVU UK V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V zmysle usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – sekcie verejnej správy, odboru archívov a registratúr k Postupu špecializovaných verejných archívov a mestských archívov pri umožňovaní prístupu k archívnym dokumentom v nadväznosti na súčasný vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku zo dňa 22. apríla 2021 bude bádateľňa Archívu UK v Bratislave znovu otvorená v čase mimoriadnej situácie v upravenom režime od 26. mája 2021 do odvolania mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

 1. Štúdium bude umožnené v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 14:00.
 2. Každý bádateľ je povinný objednať sa vopred telefonicky alebo e-mailom, dohodnúť sa na termíne, ktorý následne schvália zamestnanci archívu. Ak sa objednaný bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, je povinný o zrušení rezervácie informovať zamestnancov archívu minimálne 24 hodín vopred.
 3. Vstup každého bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami (respirátor s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu a rukavice) a to po celú dobu štúdia. Zároveň je povinný sa preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 nie starším ako 7 dní.
 4. Vstup každého bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami (rúško a rukavice) a to po celú dobu štúdia.
 5. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruza).
 6. Každý bádateľ bude zamestnancami archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.
 7. V prípade platenia poplatkov sa odporúča všetkým bádateľom realizovať platbu elektronicky.
 8. Archív UK si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať, alebo budú porušovať niektoré z bezpečnostných nariadení.