Oznamy pre stránky

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE NEPREVZATÉ DOKLADY O VZDELANÍ

Záujemcovia o prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia sa musia najskôr telefonicky (+421/2/90 10 90 12) alebo e-mailom na archiv@uniba.sk obrátiť na zamestnancov Archívu UK. Bez toho nie je možné vydať žiadané doklady o vzdelaní.

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE INÉ DOKLADY

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie dokladov (potvrdenie o dobe štúdia, výpis študijných výsledkov, kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, odpis diplomu, osvedčenú kópiu odpisu dodatku k diplomu, potvrdenie o oprávnení používať akademický titul "Mgr."), aby uhrádzali správne poplatky, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.