Oznamy pre stránky

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE NEPREVZATÉ ORIGINÁLY DOKLADOV O VZDELANÍ

Každý žiadateľ o prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia (ďalej žiadateľ) sa musí najskôr telefonicky (+421/2/90 10 90 12) alebo e-mailom na archiv@uniba.sk obrátiť na zamestnancov Archívu UK.

Zamestnanec archívu informuje žiadateľa o termíne a postupe pri preberaní neprevzatých dokladov o vzdelaní. Žiadateľ je povinný potvrdiť termín prevzatia dokladov, aby mohli byť včas pripravené na prevzatie. Bez potvrdenia termínu a neohláseným žiadateľom nie je možné vydať žiadané doklady o vzdelaní. Ak sa žiadateľ nemôže dostaviť na dohodnutý termín, je povinný o tom informovať príslušného zamestnanca archívu minimálne 24 hodín vopred.

Neprevzaté doklady o vzdelaní sa v Archíve UK vydávajú iba v STREDY v čase od 9:00 – 11:00 12:00 – 15:00.

UPOZORNENIE !

V Archíve UK sa nachádzajú neprevzaté originály dokladov o vysokoškolskom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) vydané do roku 2023. Absolventi, ktorí ukončili štúdium v aktuálnom kalendárnom roku 2024 sa musia obrátiť s požiadavkou o ich prevzatie na Oddelenie vzdelávania RUK.

OZNAM PRE STRÁNKY ŽIADAJÚCE INÉ DOKLADY

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie dokladov (potvrdenie o dobe štúdia, výpis študijných výsledkov, kópiu vysvedčenia o štátnej skúške, odpis diplomu, osvedčenú kópiu odpisu dodatku k diplomu, potvrdenie o oprávnení používať akademický titul "Mgr."), aby uhrádzali správne poplatky, až keď ich pracovníci Archívu UK vyzvú.

Oznam pre bádateľov Archívu UK

Bádateľňa Archívu UK je otvorená každý pracovný deň okrem piatka v čase od 9:00 do 15:00. V tomto čase ju môžete navštíviť až po potvrdení pracovníkom Archívu UK.