3. Projekty a Práva duševného vlastníctva

VP č. 19/2021

Smernica rektora UK Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová schéma.

Predpis je platný a účinný od 30. 09. 2021.

VP č. 21/2021

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 23/2017 Zásady udeľovania Grantov UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 10. 2021.

VP č. 23/2017

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2009.

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2017.

VP č. 16/2016

Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na UK.

<output>Smernica rektora UK o vytváraní spoločných vedeckovýskumných pracovísk na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 22. 07. 2016 a účinný od 01. 08. 2016.

VP č. 21/2015

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 7/2010 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 13. 07. 2015.

VP č. 20/2015

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 7/2010 Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK.

Predpis je platný od 24. 06. 2015 a účinný od 01. 07. 2015.

VP č. 7/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje nakladanie s právami duševného vlastníctva na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2010.

Príkaz rektora č. 9/2008

Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie.

<output>Predkladanie návrhov projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie</output>

Predpis je platný a účinný od 07. 07. 2008.

Zobrazuje sa 5 súborov, od 1 do 5 z 5.