2. Vedecko-pedagogické tituly a Udeľovanie cien

VP č. 25/2015

Smernica rektora UK, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet Univerzity Komenského v Bratislave. </output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Opatrenie rektora č. 23/2002.

Predpis je platný a účinný od 16. 12. 2015.

VP č. 11/2014

schválený VR UK Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na UK.

<output>schválený Vedeckou radou UK Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 28. 04. 2014 a účinný od 01. 05. 2014.

VP č. 3/2014

schválený VR UK Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK.

Predpis je platný od 03. 02. 2014 a účinný od 01. 04. 2014.

VP č. 13/2019

schválený VR UK Dodatok č. 2 k VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 06. 2019.

VP č. 7/2014

schválený VR UK Úplné znenie VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 19. 03. 2014.

VP č. 6/2014

schválený VR UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK.

Predpis je platný a účinný od 03. 03. 2014.

VP č. 16/2013

schválený VR UK Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 5/2013.

Predpis je platný a účinný od 28. 10. 2013.

VP č. 6/2012

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>

Predpis je platný a účinný od 22. 10. 2012.

Smernica rektora č. 2/2004

schválená VR UK Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa" na UK.

Predpis je platný od 16. 02. 2004 a účinný od 17. 02. 2004.

Zobrazuje sa 6 súborov, od 1 do 6 z 6.