Použitie preukazu

Preukaz je univerzálne použiteľný vo všetkých integrovaných informačných systémoch a v súčasnosti je možné použiť ho v rámci Univerzity Komenského buď celoplošne alebo lokálne na fakultách v tzv. interných aplikáciách (spravované UK) a v externých aplikáciách (zabezpečované externými partnermi):

Poskytovatelia externých služieb a aplikácii

Podmienky používania pre držiteľov preukazu

Každý používateľ má v jednom momente len jeden aktívny preukaz. Znamená to, že keď je na požiadanie žiadateľovi vystavený preukaz s príslušným vizuálom, v centrálnej databáze vznikne o tomto preukaze záznam a po jeho aktivácii je preukaz okamžite pripravený na používanie v interných aplikáciách. Informácia o práve aktívnom preukaze sa dostáva aj našim externým partnerom, ktorí zabezpečujú použitie a funkčnosť v externých aplikáciách.

Ak žiadateľ žiada o vystavenie v poradí už druhého a ďalšieho preukazu svojho druhu, ide o duplikát. Každý vystavený preukaz bez rozdielu má však jedinečné číslo čipu - SNR, ktoré sa neprenáša ani v prípade duplikátu. Aktiváciou duplikátu v databáze sa deaktivuje dovtedy aktívny preukaz, podobne aj pri aktivácii preukazu s iným vizuálom.

Príklad: Študent pri nástupe na denné štúdium obdrží preukaz ISIC. Po 3 rokoch štúdia sa rozhodne prestúpiť na externú formu štúdia a je mu vystavený preukaz externého študenta. Jeho aktiváciou sa deaktivuje ISIC preukaz. Popri štúdiu pracuje na dohodu ako asistent a požaduje preukaz zamestnanca, no jeho aktiváciou je deaktivovaný preukaz externého študenta.

Licencia ISIC/ITIC

Na zadnej strane preukazov ISIC a ITIC sú vyznačené polia pre nalepenie validačnej/prolongačnej známky, ktorá predlžuje platnosť licencie a vizuálu daného preukazu, nie však elektronickú platnosť čipu.

Obdobie platnosti ISIC preukazov trvá maximálne 13 mesiacov, vždy od zápisu do ročníka v danom Akademickom roku (zvyčajne september) až do konca septembra nasledujúceho kalendárneho roka.

Obdobie platnosti ITIC preukazov trvá maximálne 16 mesiacov, od septembra v danom Akademickom roku až do konca decembra nasledujúceho kalendárneho roka.

Validačná známka však nepredlžuje obdobie platnosti preukazu, ktoré je zaznamenané v čipe (napr. na MHD).

Pre správne a bezproblémové používanie preukazu ISIC v elektronických systémoch je potrebné preukaz ISIC validovať na Univerzitnom termináli.

Preukaz s vizuálom ITIC vydaný združením CKM SYTS nie je čipový preukaz, a preto ho nie je potrebné validovať na termináli, je okamžite po vystavení pripravený na používanie podľa podmienok členstva v združení.

ISIC - zadná strana staršieho vizuálu s predtláčanou prvou platnosťou
ITIC - zadná strana staršieho vizuálu s predtláčanou prvou platnosťou
ISIC - zadná strana novšieho vizuálu
ITIC - zadná strana novšieho vizuálu