Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

Aktuality

Citace PRO PLUS - citačný manažér s doplnkami. Na využívanie je potrebná registrácia s univerzitným e-mailom (končiacim na "uniba.sk"). Viac informácií pozri - návod (pdf) alebo videokurz "Zjednodušte si citovanie s Citace.com". 
Skúšobný prístup do: 31.12.2018

DeGruyter - multiodborová kolekcia plnotextových časopisov.
Skúšobný prístup do: 15.12.2018

Portál informačnej a mediálnej gramotnosti prístupný na adrese http://midas.uniba.sk.