Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

Aktuality

Dávame do pozornosti aktuálne skúšobné prístupy do medicínskych časopisov, ako napríklad NEJM. Viac informácií je na stránke Externé informačné zdroje. Prístupné do: 30. 6. 2021.

Zaujímavá kolekcia dokumentárnych filmov z produkcie BBC Britain at War, ktorá obohatí štúdium histórie, anglistiky, britských reálií a politológie, je prístupná na platforme Academic Video Online.

V rámci služieb Akademickej knižnice sú používateľom k dispozícii online konzultácie prostredníctvom MS Teams zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami na UK. Je potrebné zaregistrovať sa cez formulár a dohodnúť si termín.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia