Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

OZNAMY

Vzhľadom na aktuálne opatrenia fakultné knižnice UK pozastavili poskytovanie výpožičných služieb (od 26. 10. 2020 do odvolania).

Termíny vrátenia výpožičiek spadajúcich do obdobia 23. 10. 2020 - 12. 11. 2020 boli posunuté minimálne do 13. 11. 2020. Zároveň bola posunutá platnosť žiadaniek do 18. 11. 2020. Toto obdobie s limitovanými knižničnými službami (od 23. 10. 2020) nebude započítané do poplatkov za oneskorenie, avšak sankčné poplatky z obdobia pred 23. 10. 2020 ostávajú v platnosti a čitatelia ich musia s príslušnou fakultnou knižnicou riešiť.  

V prípade otázok/problémov kontaktujte svoju fakultnú knižnicu alebo AK UK na adrese: kniznicavili.uniba.sk.

Aktuality