Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

Aktuality

Akademická knižnica UK sprostredkuje svojim používateľom možnosť vyskúšať si nástroj Writefull, ktorý slúži na korigovanie odborných textov v anglickom jazyku. Službu je možné využívať po registrácii s použitím univerzitnej e-mailovej adresy. Skúšobné obdobie: od 1. 3. 2021 do 1. 4. 2021.  

Pre plnohodnotné využitie sa možno s nástrojom Writefull oboznámiť na webinári v českom jazyku v utorok 2. 3. 2021 o 15:00.  Bližšie informácie a prihláška na webinar.    

Vzhľadom na aktuálne opatrenia obmedzujúce voľný pohyb osôb boli termíny vrátenia výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia posunuté do 17. 3. 2021.

Používateľom knižnično-informačných služieb dávame do pozornosti možnosť využiť online konzultácie zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami na UK. Na konzultácie je potrebné zaregistrovať sa cez formulár a konajú sa prostredníctvom MS Teams predbežne každý pracovný deň v čase 14:00 - 15:00 alebo podľa dohody.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia