Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

OZNAMY

Dávame do pozornosti zmeny v poskytovaní služieb fakultných knižníc vzhľadom na aktuálne protiepidemické opatrenia:

  • výpožičná lehota kníh, ktoré mali byť vrátené 25. 11. 2021 a neskôr, bola predĺžená do 31. 1. 2022; výpožičky "po lehote" s termínom vrátenia do 24. 11. 2021 je potrebné individuálne riešiť s príslušnou fakultnou knižnicou;
  • fakultné knižnice LF, JLF, FaF, FiF, PriF, FMFI a EBF poskytujú výpožičné služby - aktuálne podrobnosti, resp. obmedzenia je potrebné overiť na ich webových stránkach (pozri odkazy nižšie);
  • fakultné knižnice PraF, FTVŠ, PdF, RKCMBF, FM a FSEV sú do odvolania zatvorené.

V prípade otázok/problémov kontaktujte svoju fakultnú knižnicu alebo AK UK na adrese: kniznicavili.uniba.sk

Online konzultácie

Používateľom sú k dispozícii online konzultácie prostredníctvom MS Teams zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami. Rezervovať termín.

<output>V rámci služieb Akademickej knižnice sú používateľom k dispozícii online konzultácie prostredníctvom MS Teams zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami</output>