Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

Aktuality

Zaujímavá kolekcia dokumentárnych filmov z produkcie BBC Britain at War, ktorá obohatí štúdium histórie, anglistiky, britských reálií a politológie, je prístupná na platforme Academic Video Online.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia obmedzujúce voľný pohyb osôb (najmä medzi okresmi) boli termíny vrátenia výpožičiek realizovaných v roku 2020 posunuté do 20. 4. 2021.

Výpožičné služby v obmedzenom režime a za dodržania potrebných opatrení realizujú fakultné knižnice: LF, JLF, FiF, PriF, FMFI, EBF, RKCMBF. Aktuálne realizované výpožičky v týchto knižniciach sa riadia platnými výpožičnými poriadkami, čitatelia ich musia vrátiť, predĺžiť si ich cez rozhranie súborného online katalógu alebo kontaktovať knižnicu v termíne stanovenom pri výpožičke.

Dávame do pozornosti možnosť využiť online konzultácie prostredníctvom MS Teams zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami na UK. Je potrebné zaregistrovať sa cez formulár a dohodnúť si termín.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia