Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

UPOZORNENIE !!!

Vzhľadom na prerušenú výučbu od 9. 3. 2020 a z toho vyplývajúce obmedzenia fungovania knižníc bol termín vrátenia všetkých výpožičiek spadajúcich do tohto obdobia posunutý do 11. 5. 2020. Zároveň bola predĺžená platnosť žiadaniek

Situáciu priebežne sledujeme a termíny príslušne upravujeme. Podrobnosti sú dostupné po prihlásení sa do knižničného konta v rámci Súborného online katalógu.

Aktuality

Cambridge Journals - multiodborová kolekcia vyše 350 významných časopisov z prírodných vied, technológií, medicíny, humanitných a spoločenských vied (zoznam časopisov). Skúšobný prístup do 1. 4. 2020.

Gale Reference Complete - rozsiahla kolekcia primárnych a sekundárnych zdrojov z rôznych oblastí (viac ako 28.000 časopisov; množstvo elektronických knižných edícií, vrátane encyklopédií a slovníkov; digitalizované historické zdroje od 13. po 21. storočie; viac než 1,5 milióna literárnych kritík, esejí a úplných textov literárnych diel. Skúšobný prístup do: 26. 4. 2020.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia