Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

Aktuality

V rámci služieb Akademickej knižnice sú používateľom k dispozícii online konzultácie prostredníctvom MS Teams zamerané na vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch, Súbornom online katalógu a na ďalšie otázky súvisiace s knižnično-informačnými službami na UK. Je potrebné zaregistrovať sa cez formulár a dohodnúť si termín.

Vedecko-pedagogickí pracovníci UK majú pri publikovaní v časopisoch Cambridge University Press (CUP) možnosť publikovať bez poplatku APC v rámci Programu Read and Publish. Táto ponuka sa vzťahuje na články prijaté na publikovanie do 31. 12. 2021 (Accepted paper). Záujemcovia majú k dispozícii manuál, záznam z online webináru alebo si dohodnúť konzultáciu na kniznica@vili.uniba.sk.

Zaujímavá kolekcia dokumentárnych filmov z produkcie BBC Britain at War, ktorá obohatí štúdium histórie, anglistiky, britských reálií a politológie, je prístupná na platforme Academic Video Online.

Ďalšie dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia