Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

UPOZORNENIE !!!

Takmer všetky fakultné knižnice UK opätovne poskytujú výpožičné služby, avšak vzhľadom na letnú prevádzku - detaily je potrebné overiť si na webových stránkach jednotlivých fakultných knižníc (pozri odkazy nižšie na stránke). KEC FMFI UK a AK PdF UK sú počas leta zatvorené. 

V oprávnených prípadoch študentom v "nekončiacich" ročníkoch na požiadanie (kniznicavili.uniba.sk) predlžujeme výpožičky do 18. 9. 2020.