Univerzitný preukaz UK

ISIC/Preukaz denného študenta "NO ISIC"/Preukaz externého študenta

Uchádzač o štúdium, ktorý splní podmienky pre prijatie, pre potvrdenie nástupu na univerzitu doručí spolu s návratkou v AiS aj svoju aktuálnu fotografiu tváre (okrem tváre musí obsahovať časť ramien, os tváre je približne zvislá; osoba musí byť zobrazená v čelnom pohľade a jej pohľad musí smerovať do objektívu) v elektronickej podobe (formát JPG; pomer strán 3:3,5; rozlíšenie min. 300 dpi; veľkosť  min. 20 kB) a doklad o uhradení poplatku za vystavenie preukazu na príslušné študijné oddelenie. Uchádzači o denné štúdium, ktorí žiadajú o vystavenie prvého preukazu ISIC musia navyše zároveň elektronicky podpísať Prihlášku za člena združenia CKM SYTS. Študijné oddelenie potvrdí všetky návratky s uhradenými poplatkami, t.zn. žiadosti o preukaz a automatizovaný systém odošle dáta k výrobe preukazu do tlače na servisné pracovisko (Služba Univerzitný preukaz), kde sú priebežne preukazy spracovávané a vyrobené zaslané obratom späť na fakulty. Žiadateľ si svoj novovydaný preukaz prevezme tam, kde oň žiadal - na svojom študijnom oddelení. Študijná referentka preukaz aktivuje a validuje v AiS, a študent si tak môže ísť hneď svoj preukaz validovať aj na terminál za účelom aktivácie/aktualizácie dopravnej aplikácie.

Preukaz zamestnanca UK

Prijatý uchádzač o zamestnanie na Univerzite Komenského pri nástupe na pracovisko doručí svoju aktuálnu fotografiu tváre (okrem tváre musí obsahovať časť ramien, os tváre je približne zvislá; osoba musí byť zobrazená v čelnom pohľade a jej pohľad musí smerovať do objektívu) v elektronickej podobe (formát JPG; pomer strán 3:3,5; rozlíšenie min. 300 dpi; veľkosť  min. 20 kB) podľa pokynov príslušného personálneho oddelenia, resp. prostredníctvom tohto el. formuláru. Správne vyplnená žiadosť sa automaticky odošle na pracovisko Služby Univerzitný preukaz. Vyrobený preukaz zamestnanca si potom zamestnanec osobne prevezme na personálnom oddelení fakulty/súčasti, na ktorej má pracovný úväzok. Nie je potrebná validácia/aktivácia na termináli, preukaz je okamžite pripravený na používanie v interných aplikáciách.
V AR 2020/2021 došlo k ukončeniu vydávania čipových preukazov s vizuálom ITIC, teda každému, aj pedagogickému zamestnancovi UK, bude vystavený čipový preukaz s unikátnym vizuálom UK. Viac o preukaze zamestnanca TU.

DUPLIKÁT PREUKAZU

V prípade, že svoj preukaz z rôznych dôvodov nemôžete ďalej používať, je potrebné podať žiadosť o vystavenie duplikátu preukazu za poplatok. Obráťte sa na svoje študijné/personálne oddelenie, ktoré zabezpečí výrobný proces, podobne ako pri výrobe prvého preukazu.

Dôvody pre vydanie duplikátu:

  • strata - odporúčame nahlásiť na ŠO/PO pre zablokovanie v systéme
  • odcudzenie - odporúčame nahlásiť na ŠO/PO pre zablokovanie v systéme
  • viditeľné mechanické poškodenie (zlomenie, prasknutie)
  • zmena údajov na preukaze (zmena mena, vzhľadu...)

REKLAMÁCIA

V niektorých prípadoch, keď už svoj preukaz nemôžete ďalej používať, po posúdení incidentu a zistení nemožnosti nápravy vzniknutého stavu vám môže byť uznaná reklamácia a bezplatne na počkanie vystavený nový preukaz. Takéto incidenty však riešime individuálne.

Niekoľko často sa vyskytujúcich incidentov:

  • preukaz nereaguje na žiadnom čítacom zariadení a nie je viditeľne mechanicky poškodený - nefunguje čip...
  • neuznali mi zľavu v autobuse/vlaku....
  • na termináli mi vypísalo: "Neznáma karta..."
  • na termináli mám červený krížik pri doprave, hoci ešte nemám 26 rokov / nie som doktorand....

Odporúčame v prvom rade kontaktovať pracovisko Centra podpory IT (CePIT - Hotline UK) na čísle 02/90 10 4444, kde Vám môžu pomôcť promptnejšie vyriešiť niektoré problémy s preukazom. Odpovede na niektoré časté otázky nájdete aj v časti FAQ.

VALIDÁCIA - PREDĹŽENIE PLATNOSTI

ISIC/NO ISIC/Externý preukaz

Študenti dennej i externej formy štúdia si každoročne musia svoj preukaz po zápise validovať zakúpením a nalepením validačnej/prolongačnej známky na zadnú stranu svojho preukazu. Známka však predĺži iba licenciu/vizuál preukazu, pre predĺženie elektronickej platnosti čipu je nutné priložiť svoj preukaz po zápise k terminálu.

ITIC

Pedagogickí pracovníci UK, ktorí vlastnia čipový preukaz vo vizuále ITIC vydaný pred rokom 2021 na UK, majú možnosť prolongovať svoj preukaz, resp. licenciu ITIC pre uplatnenie zliav, podobne ako študenti, zakúpením validačnej/prolongačnej známky a jej nalepením na zadnú stranu preukazu. Viac info.

Prolongačná známka na ISIC
Prolongačná známka na ITIC
Prolongačná známka na preukaz externého študenta
Prolongačná známka na preukaz UK denného študenta/na ISIC bez predĺženia platnosti licencie

MÁM 26 ROKOV - ČO TERAZ?

Svoj preukaz ISIC, ktorý ste doteraz využívali aj na uplatnenie rôznych zliav, môžete naďalej používať, i keď v trochu obmedzenej miere. 

Zľavy na ISIC

Ako denný študent - držiteľ preukazu s licenciou a vizuálom ISIC - si môžete svoje zľavy uplatniť naďalej bez zmeny, počas obdobia platnosti aktuálnej validačnej známky na zadnej strane vášho preukazu. Viac info na www.isic.sk.

Doprava

Každý dopravca sa riadi svojím vlastným tarifným prepravným poriadkom, a tie väčšinou stanovujú obmedzenie poskytovania zliav na cestovnom práve dovŕšením veku 26 rokov:

  • Pri cestovaní vlakom ŽSSK a.s. pre zakúpenie/kontrolu nezľavneného celého cestovného lístka preukaz ISIC už nemusíte predkladať.
  • Pre cestovanie v MHD, hoci strácate nárok na zľavu, preukaz ISIC môžete používať ako nosič celého predplatného cestovného lístka, avšak je potrebné si svoj preukaz ISIC priložiť pre aktualizáciu v deň 26.narodenín, prípadne v nasledujúcich dňoch, k univerzitnému terminálu.

CEPIT - HOTLINE UK

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku alebo máte iný problém s preukazom, kontaktujte pracovisko podpory IT na čísle 02/90 10 4444.