Často kladené otázky

Preukaz - ako? kde? načo?

Chystám sa študovať/pracovať na Univerzite Komenského - ako získam svoj preukaz?

 • Ak ste prijatý na štúdium*/do zamestnania na našej univerzite, žiadosť o vystavenie príslušného preukazu si podáte na študijnom/personálnom oddelení svojej fakulty.
 • K vystaveniu preukazu je potrebné priložiť digitalizovanú fotografiu vo formáte JPG, s rozlíšením min. 300dpi, s rozmermi v pomere cca š 3,5 x v 4,5 cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúca žiadateľa v čelnom pohľade, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa. Nevhodné sú: celá postava, slnečné okuliare, klobúky, z profilu, rôzne grimasy, tmavé... Žiadosti s nevyhovujúcimi fotografiami nemusia byť spracované alebo môžu byť naopak spracované ako nepoužiteľné na náklady žiadateľa!

  *Novoprijatí uchádzači o štúdium dostanú inštrukciu s návodom pre postup pri potvrdzovaní e-návratky v AiS spolu s rozhodnutím o prijatí.

Mám už ISIC vydaný na inej vysokej škole, kde študujem/som študoval - potrebujem ešte ďalší, vydaný na UK?

 • Žiaľ, áno. Preukaz študenta je zo zákona považovaný za doklad o štúdiu na konkrétnej vysokej škole. V rámci celej SR zatiaľ neexistuje žiadna dohoda medzi UNI/VŠ o vzájomnej akceptácii preukazov. 
 • Ak súbežne študujete na viacerých VŠ/UNI na Slovensku, môžete si na jednej z nich nechať vystaviť preukaz ISIC a na druhej, napr. na našej Univerzite Komenského v Bratislave, požiadate o vystavenie Preukazu študenta UK bez ISIC vizuálu, tzv. NO ISIC. Je lacnejší a postačí Vám ako spomínaný doklad o štúdiu, a tiež ho budete vedieť použiť v elektronických systémoch školy.

Vyučujem na Univerzite Komenského - aký preukaz mi patrí?

 • Všetkým zamestnancom UK, pedagogickým aj nepedagogickým bez rozdielu, vydávame bezplatne čipový Preukaz zamestnanca UK s jednotným vizuálom.
 • Ak ste zamestnaný na hlavný, prípadne vedľajší pracovný pomer s podmienkou, že zároveň nevykonávate iné zamestnanie ako pedagogickú činnosť (minimálny rozsah pracovného úväzku je 18 hodín týždenne), môžete navyše individuálne požiadať Združenie CKM SYTS o nečipový medzinárodný preukaz učiteľa - ITIC. Viac o ITIC.

Mám svoj nový preukaz - ako a kde ho možno použiť?

 • Všetky preukazy vydávané na Univerzite Komenského sú opatrené čipom, vďaka ktorému je možné preukaz použiť všade tam, kde sa vyžaduje elektronická kontrola identity (ide najmä o systémy na pôde UK, dopravné systémy, knižnice, turnikety...). Na preukaz ISIC si môžete uplatniť navyše aj rôzne komerčné zľavy.

Som denný študent Univerzity Komenského - načo mi je ISIC?

 • Okrem toho, že preukaz slúži ako doklad o štúdiu, k preukazu ISIC sa viažu aj mnohé výhody, na ktoré si môžete uplatniť rôzne komerčné zľavy počas obdobia vášho štúdia. Viac o ISIC.

Potrebujem si validovať preukaz na univerzitnom termináli - ako a kde validovať?

 • Na pôde Univerzity Komenského sa nachádza spolu 9 terminálov určených pre validáciu nami vydávaných študentských preukazov. Stačí svoj preukaz priložiť a podržať na snímacej ploche terminálu niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí hlásenie: "Dáta na karte boli úspešne aktualizované". POZOR! Pri skoršom odtiahnutí preukazu zo snímacej plochy terminálu môže dôjsť k neúplnému zápisu potrebných údajov na čip!!! Váš preukaz potom nemusí fungovať správne!
 • Hlásenie "Karta nie je evidovaná v systéme" znamená, že buď ešte nie ste zapísaný ako riadny študent, alebo nemáte v databáze evidovaný preukaz ako aktívny - v oboch prípadoch treba kontaktovať svoje študijné oddelenie. Ak ste zapísaný a preukaz máte aktívny, je potrebné priložiť preukaz k terminálu neskôr, keď prebehne export aktualizovaných údajov, v období mimo zápisov je to až nasledujúci deň (export údajov prebieha v noci)

Váš ISIC/Preukaz študenta UK a zľavy na cestovnom

Je možné kúpiť si električenku so študentskou zľavou cez prázdniny alebo v septembri ešte pred zápisom?

 • Väčšina dopravcov uznáva študentské zľavy aj v priebehu septembra, aj pre študentov, ktorí ešte v novom roku neboli na zápise. Podmienkou je, že majú správne validovaný preukaz z minulého akademického roka. Dopravný podnik Bratislava uznáva zľavu až do 30. septembra, čiže si môžete kúpiť električenku s platnosťou najneskôr do 30. 9.
  Teda pokiaľ ste držiteľom preukazu študenta, 3-mesačný cestovný lístok si môžete kúpiť najneskôr k 30.6. Ak by ste si chceli kupovať 3-mesačný lístok po tomto dátume, nie je to možné, nakoľko od 1.9. nemusíte byť študentom a mať nárok na zľavu. To, že budete pokračovať v štúdiu potvrdzujete zápisom na ďalší akademický rok, čo je väčšinou v septembri. Po 30.6. si môžete zakúpiť 1x, prípadne 2x, mesačný lístok so zľavou.
  K zakúpeniu zľavneného PCL musí byť splnená podmienka, aby po celú dobu platnosti PCL mal študent status oprávňujúci k nároku na zľavu.

Môžem do zápisu cestovať vlakom na zľavnené cestovné lístky?

 • Študenti vyšších ročníkov VŠ, ktorí už vlastnia čipový preukaz, využívajú zľavnené, resp. bezplatné cestovné v priebehu mesiaca september 2021 na základe Bezkontaktnej Čipovej Karty (BČK) s aktivovanou dopravnou časťou do 30.09.2021 a holografickou známkou na akademický rok 2020/2021.
 • Od 01.10.2021 platia vo vlakoch všetky BČK VŠ vydané na UK len s cez UBIAN zakúpenou dopravnou aplikáciou aktivovanou na univerzitnom termináli a holografickou známkou platnosti (prípadne predtlačenou platnosťou) na rubovej strane preukazu pre akademický rok 2021/2022. Viac o tejto zmene TU.
 • S účinnosťou od 17.11.2014 bola na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 zavedená bezplatná preprava pre vybrané kategórie cestujúcich. Táto sa vzťahuje aj na študentov vysokých škôl. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v tomto dokumente.

Denne dochádzam vlakom do školy, ale v mieste môjho trvalého bydliska nie je vlaková stanica. Kde si môžem dať doplniť na čip doplnkovú trať?

Na ISIC/Preukaze študenta, ktorý mi prestal fungovať, som mal/a zakúpenú električenku/PCL. Budem si musieť znovu na nový ISIC/Preukaz študenta kúpiť električenku/PCL, aj na obdobie, ktoré som si už raz zaplatil/a?

 • Dopravný podnik Bratislava, pracovisko na Olejkárskej ul. 2, na požiadanie študenta, ktorý sa preukáže "Potvrdením o zablokovaní starého preukazu a o vydaní nového preukazu" (získate ho na požiadanie na svojom študijnom oddelení pri vydaní duplikátu preukazu) mu za poplatok 1,00 € prenesie zakúpený časový PCL na nový, na univerzitnom termináli už zvalidovaný, preukaz študenta/ISIC. V prípade, že už nechcete ďalej cestovať, môžete požiadať o vyplatenie alikvótnej čiastky zostávajúcej platnosti PCL.

V období zápisov

Som po zápise, no po priložení preukazu na terminál mi napíše: "Karta nie je evidovaná v systéme"/"Neznáma karta"

 • Pravdepodobne ste boli rýchlejší ako Vaša študijná referentka, ktorá ešte neoznačila všetko potrebné v AISe. Overte si na ŠO, či máte v AIS:
  a) potvrdený (úplný/riadny) zápis
  b) aktívny správny preukaz (číslo SNR)
  c) tento preukaz validovaný s predajom známky pre nový AR
  d) zakliknuté všetky súhlasy s poskytnutím osobných údajov v AiS

Alebo skúste opakovane prikladať Váš preukaz k terminálu, prípadne skúste iný terminál UK.

Terminál mi napísal: "Chýbajú údaje, ktoré môžu byť potrebné pri aktualizácii Vášho preukazu. Kontaktujte študijné oddelenie"

 • V dopravnej časti (vlak) v detailoch neuvidíte údaj o PSČ, ktorý je podmienkou pre aktiváciu dopravnej aplikácie. PSČ Vám doplnia/opravia jedine v AiS na Vašom študijnom oddelení.

Terminál mi ukazuje ako neaktívne dopravné časti (sivé)

 • Všetci študenti UK, ktorým bude pri zápise do AR 2021/2022 vydaný čipový preukaz alebo im už bol v minulosti na UK vydaný čipový preukaz a budú si ho prolongovať pri zápise do AR 2021/2022 a neskôr, v prípade záujmu o jeho využívanie v autobusovej/železničnej doprave na území SR, musia si naň dopravnú službu zabezpečiť a zakúpiť individuálne, a to čo najskôr po riadnom zápise na štúdium. Až následne po priložení na terminál budú dopravné časti aktívne (farebné). Viac TU.

Váš ISIC v zahraničí

Platí preukaz denného študenta ISIC aj v štátoch EU/USA?

 • áno, platí, ak je, samozrejme, ošetrený aktuálne platnou validačnou známkou, ktorú získate pri zápise do ročníka. V zahraničí si totiž uplatníte iba zľavy viazané na vizuál.

Môžu si študenti v štátoch EU, ale napr. aj v Amerike, na ISIC uplatňovať nejaké zľavy? Ak áno, aké?

 • Áno, môžu. Zoznam možných zliav pre konkrétne krajiny nájdete na stránke www.isic.org.

Ukončenie štúdia

Ak som ukončil štúdium - som absolvent - dokedy mi platí môj ISIC/Preukaz študenta?

 • ISIC preukaz/Preukaz študenta má od validácie pri zápise nastavenú elektronickú platnosť štandardne do konca septembra nasledujúceho kalendárneho roka (je na ňom vyznačená) alebo do konca júna v prípade končiaceho ročníka. Každá zmena ohľadne štúdia, študentského vzťahu (čiže aj prerušenie či ukončenie štúdia z akéhokoľvek dôvodu) sa priamo na čipe preukazu aktualizuje priložením k univerzitnému terminálu, prípadne k inému čítaciemu/zapisovaciemu zariadeniu (napr. revízia cestovných lístkov v MHD, kontrola preukazu vo vlaku...). V databázach (UK, TD, ZSSK, DPB, ...) sa totiž zmena ohľadom statusu študenta prejaví okamžite, najneskôr už nasledujúci deň. Platnosť preukazu pre študentov, ktorí ukončili I. alebo II. stupeň študijného programu je daná dátumom riadneho ukončenia štúdia (dátum štátnej záverečnej skúšky). Zľavy viazané na platný vizuál ISIC však bez ohľadu na status platia až do konca obdobia vyznačeného na prednej strane preukazu, resp. vzadu na prolongačnej známke.

Od prijatia dát o skrátení platnosti dopravnej časti na študentskej karte - za ako rýchlo sa tieto dáta dostanú k dopravcom?

 • Sú dva časy:
  a) Čas kedy dopravca vidí online informáciu na webe TransCard o skrátení platnosti. Tato informácia je poskytovaná dopravcom online, preto je k dispozícii okamžite po prijatí informácie o skrátení platnosti od školy (cca do 30  minút od zaevidovania zmeny v systéme školy)
  b) Zablokovanie karty: po prijatí dát o skrátení platnosti sa vygeneruje do systému TransCard udalosť blokovania/udalosť skrátenia platnosti (podľa dopravcu). Samotné vygenerovanie udalosti je pozdržané z dôvodu kontroly na cca 24-48 hodín. Po tomto čase sa požiadavky na zablokovanie karty odosielajú do vozidiel dopravcov.

Ak som mal ešte ako študent zakúpený časový lístok, ale univerzita mi skráti platnosť zľavy (ukončil som štúdium), dopravca mi vráti alikvotnú čiastku? Predpokladám, že po skrátení platnosti nemôžem naďalej využívať zľavnené cestovné.

 • Áno, dopravca vracia alikvotnú časť ceny PCL podľa platných tarifno-prepravných podmienok dopravcu.

Ak niečo nefunguje, ako by malo

Stratili ste svoj univerzitný preukaz alebo vám bol odcudzený - ako požiadať o duplikát?

 • Študenti si podávajú žiadosť na študijnom oddelení svojej fakulty, zamestnanci na svojom personálnom oddelení. Duplikát preukazu bude vystavený po úhrade stanoveného poplatku, späť na fakultu v štandardnej prevádzke zvyčajne poslaný do 1-3 pracovných dní.

Preukaz nemáte viditeľne poškodený, ale nefunguje vám - na koho sa obrátiť?

 • Ak ste už vyskúšali aj priložiť kartu znovu k terminálu, a ak ju ten načítal, zapamätali ste si, čo vypísal, zastavte sa na servisnom pracovisku služby Univerzitný preukaz (SUP).
 • Pri problémoch s kartou máte tiež možnosť prostredníctvom nového univerzitného terminálu UNI-T online kontaktovať priamo zákaznícke centrum TransData (Technická podpora), kde vám pomôžu vyriešiť problém s kartou.
 • Pri problémoch s dopravnou aplikáciou UBAN či priamo pri cestovaní sa obráťte na servisnú pomoc a podporu UBIAN, resp. TransData.

Nemohli ste si uplatniť zľavu alebo vám neprečítali údaje z čipu - ako riešiť takéto situácie?

 • Ak ste už vyskúšali priložiť kartu znovu k terminálu a po aktualizácii dát na nej sa vám aj tak nepodarilo úspešne si uplatniť zľavu, či mať prečítané dáta z čipu, skontrolujte, či nemáte preukaz mechanicky poškodený alebo sa zastavte na servisnom pracovisku služby Univerzitný preukaz (SUP).
 • Nezabudnite, že podmienkou pre uplatnenie zľavy v doprave je mať preukaz zaregistrovaný za externý poplatok v UBIANe, riadne aktivovaný a prolongovaný hneď po zápise v aktuálnom akademickom roku, a to priložením na terminál. Ak ste na to však pred incidentom s neuplatnením zľavy zabudli a nevykonali, Vaša reklamácia nebude uznaná.

Potrebujete zaplatiť poplatok za preukaz či validačnú známku - aká je cena?

 • Poplatky spojené s preukazmi sa riadia aktuálne platným cenníkom. Nájdete ho aj na týchto stránkach, prípadne sa informujte na svojom študijnom/personálnom oddelení.

Dovŕšili ste vek 26 rokov a už si nemôžete uplatniť zľavu - ako používať preukaz ďalej?

 • Najskôr v deň 26.narodenín (a neskôr) je potrebné si svoj ISIC/Preukaz študenta priložiť k univerzitnému terminálu. Terminál dátum okamžite rozpozná a prehodí stav platných aplikácií zo "zľava" na "bez zľavy". Žiaľ, nie je možné túto operáciu s preukazom vykonať skôr, ako v deň 26.narodenín a neskôr.
 • Zľavu na svoj ISIC si však naďalej môžete uplatňovať bez zmeny u ostatných komerčných predajcov, a to až do ukončenia denného vysokoškolského štúdia I., II. aj III. stupňa. Všetky aktuálne ponuky nájdete na www.isic.sk.