Odbory na UK

Základným poslaním odborov je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Členstvo v odboroch je vyjadrením sociálnej spolupatričnosti a solidarity. Združovanie v odboroch zabezpečuje vyššiu efektivitu ochrany práv zamestnancov. 

Úlohou základných organizácií a orgánov zväzu je zabezpečovať práva svojich členov a podporovať a chrániť ich zákonné záujmy a záujmy chránené právom. Odborové organizácie majú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávať spoločenskú kontrolu v prípadoch a veciach stanovených právnymi predpismi.

Uzatvárajú kolektívne zmluvy a podľa svojich možností pomáhajú odstraňovať príčiny sociálnych neistôt svojich členov.

Umožňujú svojim členom:

  • podieľať sa na kontrole dodržiavania pracovnoprávnych predpisov ich zamestnávateľom alebo príslušným orgánom štátnej správy, alebo samosprávy, vyžadujú od zamestnávateľa informácie a včas informujú členskú základňu o odborárskych veciach a iných aktuálnych súvislostiach.
  • podieľať sa a zúčastňovať sa na príprave a tvorbe najmä pracovnoprávnych predpisov a na riešení zásadných otázok týkajúcich sa ich oprávnených záujmov.
  • podieľať sa a zúčastňovať sa na realizácii a kontrole odborárskeho života a vyjadrovať sa k zásadným otázkam odborárskej činnosti.

Zabezpečujú svojim členom ochranu ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a bezplatné právne služby v pracovnoprávnych sporoch vrátane zastupovania pred súdmi. Členom, ktorých členstvo trvá neprerušene od vzniku aspoň päť rokov,  zabezpečujú bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch, zabezpečujú a uskutočňujú spoluprácu s domácimi a so zahraničnými odborovými centrálami, s organizáciami, právnickými i fyzickými osobami. 

Na Univerzite Komenského v Bratislave je vytvorená Rada predsedov odborových organizácií, ktorá združuje jednotlivé odborové organizácie fakúlt a súčastí univerzity. Je tvorená predsedami jednotlivých odborových organizácií. Jej úlohou je najmä koordinovať odborársku činnosť a vypracovávať každoročne kolektívnu zmluvu Univerzity Komenského, ktorej súčasťou sú ako špecifické doplnky kolektívne zmluvy jednotlivých fakúlt a súčastí. Predseda Rady predsedov je partnerom rektora univerzity pri kolektívnom vyjednávaní.

Odborové organizácie jednotlivých fakúlt a súčastí sú nezávislé a samostatné právnické osoby na základe zákona o združovaní. Riadia sa pri svojej činnosti vyššími právnymi predpismi najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom fonde, zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS), Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a Kolektívnou zmluvou Univerzity Komenského.