Čo môžem robiť, ak mám vedomosť o sexuálnom obťažovaní na univerzite?

Ak ste svedkyňou/svedkom obťažujúceho správania, môžete využiť metódu 5D, navrhnutú pre prípady sexuálneho obťažovania na verejnosti:

 1. Odviesť pozornosť (distract). Obťažovanú osobu môžete ochrániť tak, že pod nejakou zámienkou vstúpite do situácie, prerušíte ju a odvediete pozornosť obťažujúcej osoby na niečo iné. Keďže nekonfrontujete obťažujúcu osobu priamo, minimalizujete tým riziko ohrozenia seba aj obťažovanej osoby. Vždy dbajte aj na svoju bezpečnosť. Môžete sa napríklad opýtať, koľko je hodín, či bude predtermín, alebo čo sa preberalo na poslednej porade.
 2. Delegovať(delegate). Môžete sa pokúsiť nájsť nablízku niekoho v pozícii autority a požiadať o riešenie (v závislosti od situácie a pozície obťažujúcej osoby môže ísť o niekoho z radov vyučujúcich, o vedúceho/vedúcu katedry a pod.).
 3. Zdokumentovať (document). Pozorne sledujte situáciu a zapisujte si poznámky. Záznam potom poskytnite obťažovanej osobe a ponúknite jej, že ak sa rozhodne podať sťažnosť, budete svedčiť.
 4. Priamo zasiahnuť;(direct). Ak máte pocit, že to bude dostatočne bezpečné pre Vás aj pre obťažovanú osobu, zasiahnite priamo a povedzte obťažujúcej osobe, že jej správanie považujete za nevhodné. Môžete sa pri tom odvolať na Smernicu rektora UK o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK a na Etický kódex UK. 
 5. Odložiť riešenie (delay). Aj keď sa necítite na to, aby ste zasiahli počas incidentu, obťažovanú osobu môžete podporiť aj tak, že za ňou po incidente zájdete, poviete jej, čo ste videli, odsúdite dané správanie a zároveň ju ubezpečíte, že to nebola jej chyba. Poskytnite jej podporu a spýtajte sa, či jej môžete nejako pomôcť. Informujte ju o politike riešenia sexuálneho obťažovania na UK, prípadne ju nasmerujte na podporné služby mimo nej (pozri sekciu Externé organizácie a informačné zdroje). Rešpektujte rozhodnutie, ktoré si obťažovaná osoba v rámci riešenia svojej situácie zvolí. Môžete jej nechať svoj kontakt pre prípad, že by v budúcnosti potrebovala Vaše svedectvo. Prípadne môžete kontaktovať dôvernú osobu aj z pozície svedka/svedkyne.

 

Ak sa Vám niekto zverí so svojou skúsenosťou so sexuálnym obťažovaním:

 • vypočujte si danú osobu,
 • dajte najavo, že jej veríte,
 • nespochybňujte jej tvrdenia a skúsenosti,
 • nezľahčujte jej skúsenosť („veď to sa stáva“),
 • nehodnoťte jej konanie („ale mal/a si...“),
 • nemeňte tému,
 • nesľubujte veci, ktoré neviete zabezpečiť („určite ho vyhodia“),
 • zachovajte mlčanlivosť,
 • rešpektujte rozhodnutie obťažovanej osoby, ak nevzniká oznamovacia povinnosť,
 • informujte danú osobu o Smernici rektora o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK a o dôverných osobách na UK,
 • informujte ju o tejto stránke a o organizáciách, na ktoré sa možno obrátiť.