Postup pri oznámení prípadu sexuálneho obťažovania

 • Zvolíte si, ktorú z dôverných osôb chcete kontaktovať a napíšete jej e-mail (nemusíte v ňom uvádzať žiadne podrobnosti týkajúce sa toho, čo sa stalo). Sexuálne obťažovanie môžete nahlásiť z pozície obťažovanej osoby aj z pozície svedka/svedkyne obťažujúceho správania.
 • Oznámenie nemožno podať anonymne. Anonymné oznámenia budú evidované, ale nebudú sa ďalej postupovať na riešenie.
 • Dôverná osoba Vám odpovie do 3 pracovných dní a navrhne osobné stretnutie (resp. stretnutie cez MS Teams, primárne v prípade Jesseniovej lekárskej fakulty, alebo ak by osobné stretnutie nebolo možné).
 • Ak dôverná osoba zistí svoju prípadnú zaujatosť v danej veci (napríklad z dôvodu, že oznámenie sa týka jej blízkeho kolegu/kolegyne), bezodkladne Vám ju oznámi a odporučí kontaktovať druhú dôvernú osobu.
 • Ak máte nejaké dôkazy (listy, e-mailovú komunikáciu, SMS správy a podobne), môžete ich už v tejto fáze zaslať mailom alebo ich môžete priniesť na stretnutie.
 • Pre pocit väčšej bezpečnosti Vás na stretnutí môže sprevádzať ďalšia osoba (môže ísť o spolužiačku/spolužiaka, kolegu/kolegyňu, ale tiež o niekoho z okruhu priateľov či rodiny).
 • Na stretnutí prediskutujete Vašu skúsenosť s obťažovaním, dôverná osoba Vám predostrie možnosti riešenia a dohodnete sa na ďalšom postupe. Spíšete spolu záznam zo stretnutia, ktorý podpíšete Vy aj dôverná osoba v dvoch vyhotoveniach.
 • V prípade potreby dôverná osoba môže konzultovať prípad s Útvarom legislatívy a právnych služieb RUK, s inou expertkou či expertom, prípadne s externou inštitúciou. V takom prípade komunikuje len nevyhnutné množstvo informácií a je povinná zachovávať anonymitu osôb, ktorých sa oznámenie týka, s výnimkou podozrenia zo spáchania trestného činu.
 • Ak sa rozhodnete podať oficiálne oznámenie, môžete si zvoliť jednu z dvoch foriem – formálne oznámenie a neformálne oznámenie (v závislosti od konkrétnej podoby obťažujúceho správania, aj od toho, čo si želáte dosiahnuť).
 • Ak si želáte len to, aby obťažovanie prestalo a nemalo pre obťažujúcu osobu disciplinárne (v prípade študentov a študentiek) či pracovno-právne následky (v prípade zamestnancov a zamestnankýň), zvolíte si neformálne oznámenie. To bude adresované vedeniu inštitúcie, napr. konkrétnej fakulty, ktoré obťažujúcu osobu upozorní, že sa má daného správania vyvarovať. Ak je obťažujúcim niekto zo študujúcich, oznámenie sa adresuje dekanovi/dekanke príslušnej fakulty.
 • Ak chcete dosiahnuť vylúčenie obťažujúcej osoby zo štúdia/prepustenie zo zamestnania, prípadne disciplinárne následky pre túto osobu, treba spísať formálne oznámenie. Jeho adresátom môže byť zamestnávateľ, disciplinárna komisia, etická komisia príslušnej fakulty, prípadne Etická rada univerzity.
 • Dôverná osoba Vám pomôže s formulovaním oznámenia. Ak si to budete želať, môže Vás v procese riešenia Vášho oznámenia pred orgánmi fakulty či univerzity sprevádzať, prípadne aj zastupovať.

Formálne oznámenie môžete spísať aj samostatne, bez súčinnosti s dôvernou osobou. Neformálne oznámenie odosiela spravidla dôverná osoba.