Čo môžem robiť, keď čelím sexuálnemu obťažovaniu?

Ak ste zažili alebo zažívate sexuálne obťažovanie, jednorazovo či opakovane, alebo máte nepríjemnú skúsenosť a nie ste si istí, či išlo o sexuálne obťažovanie, môžete sa obrátiť na jednu z univerzitných dôverných osôb.

Na dôverné osoby sa môže obrátiť študentstvo a zamestnanectvo UK v prípade sexuálneho obťažovania, ktoré sa deje na akademickej pôde UK, prípadne v súvislosti so štúdiom či pracovným pomerom.

Dôverné osoby na UK ponúkajú podporu bezplatne a bez ohľadu na vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie či pracovné zaradenie. Podporia Vás s ohľadom na Vaše potreby a požiadavky a sú tu pre Vás, nech sa rozhodnete postupovať akokoľvek. Môžete sa spoľahnúť na to, že ich reakcia na každý prípad bude neodsudzujúca, proaktívna, nedirektívna a rešpektujúca. Teda taká, ktorá vám umožní mať kontrolu nad tým, čo sa bude diať ďalej.

Dôverné osoby vám môžu pomôcť nasledovne:

 • diskrétne prekonzultovať vašu situáciu,
 • ujasniť si, či vaša nepríjemná skúsenosť je sexuálnym obťažovaním,
 • sprostredkovať psychologickú a právnu pomoc,
 • preskúmať možnosti, ktoré máte k dispozícii,
 • spísať a podať oznámenie na úrovni UK,
 • sprevádzať alebo zastupovať Vás pred orgánmi fakulty/univerzity.

Dôverné osoby sa budú snažiť vám pomôcť v maximálnej možnej miere, no ich kompetencie majú limity. Dôverné osoby:

 • nevyšetrujú prípady sexuálneho obťažovania,
 • v návrhu možností riešenia sú viazané všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi univerzity,
 • samostatne neposkytujú psychologické, sociálne či právne poradenstvo,
 • neasistujú pri podaní trestného oznámenia,
 • nezastupujú Vás pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

Princípom práce dôverných osôb je rešpektovanie prianí oznamujúcich osôb. Avšak, v prípade podozrenia z trestných činov sa aj na ne vzťahuje oznamovacia povinnosť v zmysle § 3 ods. 2 Trestného poriadku.

Väčšina prejavov sexuálneho obťažovania spadá pod antidiskriminačný zákon a pre tieto prípady oznamovacia povinnosť neplatí.

Dôverné osoby zachovávajú mlčanlivosť a sú povinné zachovávať anonymitu s výnimkou podozrenia zo spáchania trestných činov.