Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O MOBILITU

  • Informovať sa na Oddelení zahraničných vzťahov fakulty o termínoch výberového konania, kritériách mobility, ako aj o možnostiach štúdia v zahraničí na základe podpísaných medzi inštitucionálnych dohôd. Informácie o zmluvách sú aj na mobilitnom portáli UK.
  • Prihlásiť sa cez Prihlášku na mobilitu (používate univerzitné prihlasovacie meno a heslo - podobne ako AiS), prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva, zvyčajne od 15. decembra do 15. februára. V prípade dostatku financií je pre mobility v letnom semestri otvorená dodatočná výzva zvyčajne od 15. do 25. septembra.
  • Po akceptovaní zahraničnou univerzitou si študent v softvéri Mobility online vyplní elektronický Online/Digital Learning Agreement for studies (OLA/DLA) - postup pre vytvorenie OLA. OLA/DLA sa podpisuje elektronicky priamo v Mobility online, musí byť podpísaný 3 stranami - študentom, domácou fakultou a zahraničnou univerzitou.
  • V prípade, že zahraničná univerzita neakceptuje Online Learning Agreement, je možné vo výnimočných prípadoch akceptovať papierovú formu Learning Agreementu. V prípade papierového Learning agreementu je potrebné ho po podpise všetkými stranami nahrať do softvéru Mobility online.

Pri vytváraní OLA by sa mal študent riadiť nasledovnými pravidlami:

Študent je povinný zapísať si v OLA predmety v hodnote minimálne 20 ECTS kreditov (za 1 semester) a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany UK.

Pre študentov, ktorí nemajú filologicky zamerané štúdium platí, že v určenom počte minimálne 20 ECTS prinesených zo zahraničnej univerzity môžu byť kredity za cudzí jazyk a reálie za maximálne 5 ECTS.

Nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budú uznané len ako voliteľné. Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie odsúhlasenie (podpísanie) Learning Agreement for Studies. Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty:

  • kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), príp. komerčného cestovného poistenia. Platí, že študent musí byť poistený počas celej doby trvania mobility a poistenie musí byť platné v krajine, kde študent mobilitu absolvuje. Môžete využiť každé vhodné cestovné poistenie, balíky poistenia určené priamo pre pobyty Erasmus+ ponúka napríklad ERAPO. Študentovi odporúčame uzavrieť aspoň tieto druhy poistenia: poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi) / poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity / poistenie pre prípad straty dokladov alebo batožiny / poistenie právnej ochrany.
  • Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite (stačí prinscreen zo stránky zahraničnej univerzity)
  • Potvrdenie o návšteve školy na aktuálny akademický rok (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
  • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri - nahrať ako jeden dokument v časti potvrdenie o návšteve školy)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v Mobility Online Vám bude na e-mail zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť na Oddelenie programu Erasmus+. Podpísané zmluvy je možné doručiť na OPE poštou (Oddelenie programu Erasmus+, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1), alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne univerzity na Šafárikovom námestí 6. Po podpise zmluvy za UK zašle OPE jeden výtlačok podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na adresu študenta.

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse študenta, môže si ho stiahnuť po podpise zmluvy o poskytnutí finančnej podpory stiahnuť v systéme Mobility Online.

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom UK), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR odporúčame študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách: REGISTRÁCIA TU

VÝŠKA GRANTU

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

Grant sa vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.

Príklad: Študent ide na štúdium do Litvy na 2 mesiace a 15 dní, spolu je to 75 dní (2x30 = 60 dní +15 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do tretej skupiny, grant na mesiac je 606 eur, 606 eur/30dní x 75dní = 1 515 eur (zaokrúhľuje sa na celé euro). Pred pobytom dostane študent 90 % z celkovej sumy, tj. 1 364 eur a po pobyte zvyšných 10 % 151 eur.

Základné granty
skupinakrajinygrant mesačne
1Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)674 €
2Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13 (Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)674 €
3Bulharsko Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 606 €

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: jednotný grant vo výške 700 €/mesiac.

Green travel

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami.

Sociálne štipendiá, ŤZP a iné znevýhodnenie

Študenti poberajúci sociálne štipendium, študenti ŤZP a študenti s iným vážnym znevýhodnením majú nárok na zvýšenie základného grantu o 250 eur na mesiac. Viac informácii nájdete v časti Podpora ŤZP a študentov s nedostatkom príležitostí.