Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O MOBILITU

 • informovať sa na Oddelení zahraničných vzťahov fakulty o termínoch výberového konania, kritériách mobility, ako aj o možnostiach štúdia v zahraničí na základe podpísaných medzi inštitucionálnych dohôd.
 • po úspešnom absolvovaní výberového konania na fakulte si študent v spolupráci s fakultným koordinátorom vyplní prihlášku na vybranú zahraničnú univerzitu - Student Application Form - viď webová stránka zahraničnej univerzity.
 • Po akceptovaní prihlášky zahraničnou univerzitou si študent v softvéri Mobility online vyplní elektronický Online/Digital Learning Agreement for studies (OLA/DLA) - postup pre vytvorenie OLA. OLA/DLA sa podpisuje elektronicky priamo v Mobility online, musí byť podpísaný 3 stranami - študentom, domácou fakultou a zahraničnou univerzitou.
 • V prípade, že zahraničná univerzita neakceptuje Online Learning Agreement, je možné vo výnimočných prípadoch akceptovať papierovú formu Learning Agreementu. V prípade papierového Learning agreementu je potrebné ho po podpise všetkými stranami nahrať do softvéru Mobility online.

Pri vytváraní OLA by sa mal študent riadiť nasledovnými pravidlami:

Študent je povinný zapísať si v OLA predmety v hodnote minimálne 20 ECTS (za 1 semester) a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany UK.

Pre študentov, ktorí nemajú filologicky zamerané štúdium platí, že v určenom počte minimálne 20 ECTS prinesených zo zahraničnej univerzity môžu byť kredity za cudzí jazyk a reálie za maximálne 5 ECTS.

Nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budú uznané len ako voliteľné. Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie odsúhlasenie (podpísanie) Learning Agreement for Studies. Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty:

 • kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), príp. komerčného poistenia. Platí, že študent musí byť poistený počas celej doby trvania mobility a poistenie musí byť platné v krajine, kde študent mobilitu absolvuje.

Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO alebo Groupama určených priamo pre pobyty Erasmus+.Študentovi sa odporúča uzavrieť nasledovné druhy poistenia:  

 1. poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
 2. poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
 3. poistenie právnej ochrany                                                             
 • Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite (stačí prinscreen zo stránky zahraničnej univerzity)
 • Potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2022/2023 (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
 • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri - nahrať ako jeden dokument v časti potvrdenie o návšteve školy)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v Mobility Online Vám bude na e-mail zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný Zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť na Oddelenie programu Erasmus+.

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse študenta, pošle tento dokument na OPE (dostupné v troch jazykoch) 

 • Confirmation je dokument potvrdzujúci študentovi, že má status Erasmus+ študenta počas mobility. Slúži na získanie víz a ďalšie účely v zahraničí. Výber vhodnej jazykovej mutácie je na študentovi: Confirmation (v angličtine), Bescheinigung (v nemčine), Confirmation (vo francúzštine) 

Podpísané zmluvy a confirmation je možné doručiť na OPE poštou, alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne na Šafárikovom nám., resp. priamo na Oddelenie programu Erasmus+.

Po podpise OPE študentovi zašle na domácu adresu študenta:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
 • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU