Po návrate

ŠTUDENT PREDKLADÁ na OPE (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • Certifikáty potvrdzujúce účasť na predštudijných aktivitách (jazykový kurz, orientačný týždeň ...), ak deklaroval pred mobilitou povinnosť zúčastniť sa na nich
  • III. časť Learning Agreement for Studies - časť vyplnená po mobilite:
    • Certifikát o dĺžke štúdia - presný dátum študijného pobytu,
    • Transcript of Records - akademické výsledky na hostiteľskej inštitúcii (Tabuľka C),
    • Protokol o uznaní štúdia fakultou - uznanie výsledkov na domácej inštitúcii (Tabuľka D).

Získané kredity v akademickom roku 2021/2022 musia byť v minimálnom počte 15 ECTS kreditov za jeden semester, inak UK uplatní voči študentovi sankcie.

Získané kredity v akademickom roku 2022/2023 musia byť v minimálnom počte 15 ECTS kreditov za jeden semester, inak UK uplatní voči študentovi sankcie.

Správa - študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Beneficiary Module. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) - avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom EK pre každého študenta osobitne.

Jazykové hodnotenie - študent je povinný absolvovať online jazykové hodnotenie pred mobilitou, ak hlavným vyučovacím jazykom bol jazyk z nástroja OLS.

Odporúčanie: študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránkach Europass.