FAQ

"Môžem si predĺžiť svoj Erasmus pobyt na ďalší semester?"
Áno, treba si však ustrážiť termín odovzdania dokumentácie - mesiac pred skončením pôvodného termínu. Všetky informácie ohľadne predĺženia pobytu nájdete na stránke Študentská mobilita - štúdium.

"Môžem si skrátiť svoj Erasmus pobyt?"
Áno, avšak po skrátení nesmie byť pobyt kratší ako 2 mesiace, študent musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a študent musí vrátiť alikvótnu časť grantu.

"Čo ak neprinesiem dostatočný počet kreditov?"
Táto situácia sa posudzuje ad hoc. V prípade nedostatočného počtu kreditov, môže byť študent požiadaný o vrátenie časti grantu. V prípade, že nedonesie žiadne kredity, musí vrátiť celý grant. (Viď tabuľku sankcií)

"Je prijímajúca univerzita povinná ma ubytovať?"
Nie, ale každá univerzita má na svojej webstránke odporúčania na riešenie tohto problému. Odporúčame stránky: housinganywhere.com a www.esn.org

"Môžem sa o rovnaký typ Erasmus mobility uchádzať aj ďalší akademický rok?"

Ano. Každý študent môže za jeden stupeň štúdia absolvovať mobility (štúdium a stáž) v súhrnnom počte maximum 12 mesiacov. Pri spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu, alebo pri štúdiu lekárstva , zubárstva a farmácie má študent nárok absolvovať mobility (štúdium a stáž) v súhrnnom počte maximum 24 mesiacov.

"Môžem kombinovať študentskú mobilitu – štúdium a študentskú mobilitu – stáž?"
Áno, ale mobilita štúdium a mobilita stáž musia na seba nadväzovať kontinuálne. Dĺžka mobility štúdium musí byť minimálne 2 mesiace a študentovi prislúcha grant podľa tabuľky mobilita štúdium na celé obdobie.

"Môže mi byť grant zaslaný na zahraničný účet?"
Áno, ale v tomto prípade musí mať študent účet v zahraničí zriadený ešte pred odovzdaním Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a musí doložiť dodatočné informácie o účte podľa pokynov OPE rektorátu.

"Prepláca sa mi cestovné?"
Nie.

"Skutočne musím odovzdať všetky potrebné dokumenty k vytvoreniu Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na OPE rektorátu 6 týždňov pred vycestovaním?"
Áno, aby Vám bol vyplatený grant. V prípade, že vycestujete BEZ podpísanej zmluvy, nebude Vám pobyt uznaný.

"Mení sa môj status externého študenta na univerzite ak ma fakulta vyšle na mobilitu Erasmus+ štúdium/stáž"?
Nie, Váš status zostáva nezmenený a aj všetky náležitosti s tým spojené (poplatky za štúdium...).

"Ako sú upravené pracovnoprávne vzťahy externého študenta voči zamestnávateľovi v prípade mobility?"
Štandardne, v zmysle "Zákonníka práce".