Pred pobytom

AKO SA UCHÁDZAŤ O MOBILITU

  • Informovať sa na Oddelení zahraničných vzťahov fakulty o termínoch výberového konania, kritériách mobility, ako aj o možnostiach štúdia v zahraničí na základe podpísaných medzi inštitucionálnych dohôd. Informácie o zmluvách sú aj na mobilitnom portáli UK.
  • Prihlásiť sa cez Prihlášku na mobilitu (používate univerzitné prihlasovacie meno a heslo - podobne ako AiS), prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva, zvyčajne od 15. decembra do 15. februára. V prípade dostatku financií je pre mobility v letnom semestri otvorená dodatočná výzva zvyčajne od 15. do 25. septembra.
  • Po akceptovaní zahraničnou univerzitou si študent v softvéri Mobility online vyplní elektronický Online/Digital Learning Agreement for studies (OLA/DLA) - postup pre vytvorenie OLA. OLA/DLA sa podpisuje elektronicky priamo v Mobility online, musí byť podpísaný 3 stranami - študentom, domácou fakultou a zahraničnou univerzitou.
  • V prípade, že zahraničná univerzita neakceptuje Online Learning Agreement, je možné vo výnimočných prípadoch akceptovať papierovú formu Learning Agreementu. V prípade papierového Learning agreementu je potrebné ho po podpise všetkými stranami nahrať do softvéru Mobility online.

Pri vytváraní OLA by sa mal študent riadiť nasledovnými pravidlami:

Študent je povinný zapísať si v OLA predmety v hodnote minimálne 20 ECTS kreditov (za 1 semester) a z mobility musí priniesť minimálne 15 ECTS, aby neboli uplatňované sankcie zo strany UK.

Pre študentov, ktorí nemajú filologicky zamerané štúdium platí, že v určenom počte minimálne 20 ECTS prinesených zo zahraničnej univerzity môžu byť kredity za cudzí jazyk a reálie za maximálne 5 ECTS.

Nie je možné na zahraničnej univerzite študovať iba predmety, ktoré budú uznané len ako voliteľné. Ak nie je potrebné v rámci štúdia na domácej fakulte UK už získať žiadne ECTS kredity, nie je možné podporiť mobilitu z dôvodu porušenia pravidiel programu Erasmus+.

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie odsúhlasenie (podpísanie) Learning Agreement for Studies. Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty:

  • kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), príp. komerčného cestovného poistenia. Platí, že študent musí byť poistený počas celej doby trvania mobility a poistenie musí byť platné v krajine, kde študent mobilitu absolvuje. Môžete využiť každé vhodné cestovné poistenie, balíky poistenia určené priamo pre pobyty Erasmus+ ponúka napríklad ERAPO. Študentovi odporúčame uzavrieť aspoň tieto druhy poistenia: poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi) / poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity / poistenie pre prípad straty dokladov alebo batožiny / poistenie právnej ochrany.
  • Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite (stačí prinscreen zo stránky zahraničnej univerzity)
  • Potvrdenie o návšteve školy na aktuálny akademický rok (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
  • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri - nahrať ako jeden dokument v časti potvrdenie o návšteve školy)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v Mobility Online Vám bude na e-mail zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť na Oddelenie programu Erasmus+. Podpísané zmluvy je možné doručiť na OPE poštou (Oddelenie programu Erasmus+, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1), alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne univerzity na Šafárikovom námestí 6. Po podpise zmluvy za UK zašle OPE jeden výtlačok podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na adresu študenta.

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse študenta, môže si ho stiahnuť po podpise zmluvy o poskytnutí finančnej podpory stiahnuť v systéme Mobility Online.

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom UK), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR odporúčame študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách: REGISTRÁCIA TU

VÝŠKA GRANTU

Pridelený grant v rámci programu Erasmus+ predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha zdaneniu. Maximálnu výšku grantu stanovuje Európska komisia, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu.

Grant sa vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.

Základné granty
skupinakrajinygrant mesačne
1Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko674 €
2Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko606 €
3Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 550 €

Cestovné vzdialenostiZelené cestovanieIné ako zelené cestovanie

10 - 99 km

56 €28 €
100 - 499 km285 €211 €
500 - 1 999 km417 €309 €
2 000 - 2 999km535 €395 €
3 000 - 3 999 km785 €580 €
4 000 - 7 999 km1 188 €1 188€
8 000 km alebo viac1 735 €1 735 €

Príspevok na cestovné náklady je účastníkovi pridelený na základe vzdialenosti z Bratislavy/Martina do miesta aktivity a späť.

Príklad pre akademický rok 2024/2025: Študent cestuje na štúdium do Poľska (Krakow) na obdobie od 01.11.2024 - 30.04.2025 (6 mesiacov/180 dní*).

Grant sa vypočíta nasledovne, iné ako zelené cestovanie: Poľsko patrí do 3 skupiny, grant na mesiac je 550,-€, 550,-€/30 dní * 180 dní =3 300,-€ + vzdialenosť 295,73km (vzdialenosť do 499km) =3 300,-€ + 211,-€=3 511,-€

Grant sa vypočíta nasledovne, zelené cestovanie: Poľsko patrí do 3 skupiny, grant na mesiac je 550,-€, 550,-€/30 dní * 180 dní = 3 300,-€ + vzdialenosť 295,73km (vzdialenosť do 499km) =3 300,-€ + 285,-€=3 585,-€

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú časť cesty tam aj späť používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12jednotný grant vo výške 700 €/mesiac, partnerské krajiny v regiónoch 13 a 14 grant vo výške 674 €/mesiac.

Sociálne štipendiá, ŤZP a iné znevýhodnenie

Študenti poberajúci sociálne štipendium, študenti ŤZP a študenti s iným vážnym znevýhodnením majú nárok na zvýšenie základného grantu o 250 eur na mesiac. Viac informácii nájdete v časti Podpora ŤZP a študentov s nedostatkom príležitostí.