Fakultní koordinátori a administrátori

LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultný koordinátor:
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.  - prodekanka
Tel.: +421 2 9011 9525
e-mail: daniela.ostanikovafmed.uniba.sk 

Vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov:
PhDr. Miriama Mikulková, PhD., MBA
e-mail: miriama.mikulkovafmed.uniba.sk  

Referentka
Bc. Petra Šikulová
Tel.: +421 2 9011 9690
e-mail: petra.sikulova@fmed.uniba.s

RNDr. Zuzana Huršanová
Tel.: +421 2 9011 9867
e-mail: med_edufmed.uniba.sk

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. - prodekanka
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova@flaw.uniba.sk

Referentka
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: michaela.krescankovaflaw.uniba.sk

Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka
Mgr. Aneta Világi, PhD. - prodekanka
Tel.: +421 2 59 33 93 28
e-mail: aneta.vilagi@uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
Tel.: +421 2 59 33 93 31
e-mail: jana.sivicekovauniba.sk 

Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. - prodekanka
Tel.: +421 2 9014 9360
e-mail: marianna.kovacovauniba.sk 

Referent: 
Mgr. Katarína Reichwalderová
Tel.: 02 9014 2043
e-mail: reichwalderova1uniba.sk

https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakt/

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka
e-mail: faithova@fedu.uniba.sk

Referentka:
Mgr. Kristína Filipeje
Tel: +421 2 9015 9499
e-mail: international@fedu.uniba.sk

Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava, miestnosť č. 201 (2. poschodie)

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. - prodekan
Tel.: +421 2 50 117 115
e-mail: frecerfpharm.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32 
e-mail: erasmusfpharm.uniba.sk

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Fakultný koordinátor:
M.Sc. Ľudmila Oreská, PhD. - prodekanka
e-mail: ludmila.oreskauniba.sk 

Referentka: 
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: erasmusfsport.uniba.skmarcela.rychtarikovauniba.sk 

Adresa: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
MUDr. Martin Janík, PhD. - prodekan
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: martin.janikuniba.sk 

Referentka: 
Janka Sýkorová 
Tel.: +421 43 26 33 117 
e-mail: janka.sykorovauniba.sk 

Adresa: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Fakultný koordinátor: 
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. prodekan
e-mail: peter.babinecfmph.uniba.sk

Referent: 
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetekfmph.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD - prodekan
Tel.: +421 2 32 77 71 10
e-mail: robert.horkauniba.sk

Referentka: 
Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

Adresa: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. - prodekan
Tel.: +421 2 90 20 21 63
e-mail: maros.nicakfevth.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk

Adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava

FAKULTA MANAGEMENTU

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 38

Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 93

Adresa: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Fakultný koordinátor:  
Mgr. Róbert Martin Hudec
e-mail: robert.hudecfses.uniba.sk
Tel: +421 910 486 865

Referentka:
Mgr. Zuzana Miškóciová
e-mail: zuzana.miskociovafses.uniba.sk
Tel.: +421 2 20 66 98 69

Adresa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava