Po návrate

ŠTUDENT PREDKLADÁ na OPE (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • Certifikáty potvrdzujúce účasť na predštudijných aktivitách (jazykový kurz, orientačný týždeň ...), ak deklaroval pred mobilitou povinnosť zúčastniť sa na nich
  • Certifikát o dĺžke štúdia - presný dátum študijného pobytu
  • Transcript of Records - akademické výsledky na hostiteľskej inštitúcii
  • Protokol o uznaní štúdia fakultou - uznanie výsledkov na domácej inštitúcii (ak vyžaduje fakulta).

Získané kredity musia byť v minimálnom počte 15 ECTS kreditov za jeden semester, inak UK uplatní voči študentovi sankcie:

počet získaných kreditovfinančné krátenie prideleného grantu
0 – 5 kreditov100 %
6 – 10 kreditov50 %
11 – 14 kreditov25 %

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Správa: študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Beneficiary Module. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) - avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom EK pre každého študenta osobitne.

Jazykové hodnotenie: študent je povinný absolvovať online jazykové hodnotenie pred mobilitou, ak hlavným vyučovacím jazykom bol jazyk z nástroja OLS.

Odporúčanie: študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie štúdia. Bližšie info nájdete na web stránkach Europass.