USCCCORD: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách

Logo operačný program EFRR a MDV

O projekte

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave,
Sídlo prijímateľa: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 5 438 240,46 Eur
Miesto realizácie projektu: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Mlynská dolina, 842 48 Bratislava), Prírodovedecká fakulta UK (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava), Vedecký park UK (Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava) a Lekárska fakulta (Sasinkova 2 a 4, Špitálska 24, 811 08, 813 72 Bratislava), Rektorát UK (Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava)

Cieľom projektu je realizácia nezávislého výskumu vo vybraných oblasti pokročilých materiálov, biotechnológií a biomedicíny. Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť UK v európskom priestore, skonsolidujú a optimalizujú sa výskumné a inovačné kapacity subjektu v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), posilní sa vnútroinštitucionálna vedecko-výskumná spolupráca a vytvorí sa viac príležitostí na vývoj technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a nanomateriálov.

Výstupy výskumno-vývojových aktivít projektu budú obsiahnuté najmä vo forme nových poznatkov, nových materiálov, ktoré majú aj následný potenciál využitia v oblasti nových technologických postupov a biomedicíny.

Nastavenie projektu je vytvorené tak, aby sa zabezpečila interdisciplinárna spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, renomovanými domácimi a zahraničnými pracoviskami a vedeckými spoločnosťami, čo samozrejme urýchli tvorbu originálnych publikácií v prestížnych svetových knižných a časopiseckých výstupoch. Ďalej sa zabezpečí prezentácia výsledkov a výstupov na medzinárodných podujatiach, pričom budú vytvorené podmienky pre implementáciu výsledkov a výstupov v podobe klinických štúdií  a zavedenia do terapeutickej praxe nie len na pracoviskách Univerzity Komenského, ale aj na partnerských klinikách doma a v zahraničí. Očakávanými výstupmi sú aj nové materiály pre efektívnejšiu konverziu slnečnej a tepelnej energie na elektrickú alebo chemickú energiu, nové nanomateriály pre efektívnejšie batérie, antikozmické tienenie HPGe gama-spektrometra a pod.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
Tento projekt sa realizuje za finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OPII.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách (ITMS kód2014+: 313021BUZ3 , akronym USCCCORD), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Aktivita 1 (0H1)

Pokročilé materiály: Výskum voblasti nanomateriálov

BAŇACKÝ, P.; NOGA, J.: „Aspects of strong electron–phonon coupling in superconductivity of compressed metal hydrides MH6 (M = Mg, Ca, Sc, Y) with Im-3m structure.“ Journal of Applied Physics 130, 183902 (2021);  https://doi.org/10.1063/5.0062162

 

Aktivita 2 (0H2)

Pokročilé materiály: Tenké vrstvy pre aplikácie venergetike, strojárenskom aautomobilovom priemysle

ŠROBA, V.; FIANTOK, T., TRUCHLÝ, M.; ROCH, T.; ZAHORAN, M.; GRANČIČ, B.; ŠVEC, P.JR.; NAGY, Š.; IZAI, V.; KÚŠ, P. AND  MIKULA, M.: "Structure evolution and mechanical properties of hard tantalum diboride films"; Journal of Vacuum Science & Technology A 38, 033408 (2020); https://doi.org/10.1116/6.0000155 WEB of Science 

 

MIKULA, M.; UZON, S.; HUDEC, T.; GRANČIČ, B.; TRUCHLÝ, M.; ROCH, T.; ŠVECJR., P.;  SATRAPINSKYY, L.; ČAPLOVIČOVÁ, M.; GRECZYNSKI, G.; PETROV, I.; ODÉN, M.; KÚŠ,  P.; SANGIOVANN, D.G.: “Thermally induced structural evolution and age-hardening of polycrystalline V1-xMoxN (x approximate to 0.4) thin films" ; Surface and Coatings Technology, Volume 405, 15 January 2021, 126723; https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126723 WEB of Science 

 

RAHMONOV, I. R.; TEKIĆ, J.; MALI, P.; IRIE, A.; PLECENIK, A. AND SHUKRINOV, YU. M.: „Resonance phenomena in an annular array of underdamped Josephson junctions“; Phys. Rev. B 101, 174515 (2020); https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.101.174515 WEB of Science 

 

VIDIŠ, M.; SHPETNYI, I. O.; ROCH, T.; SATRAPINSKY, L.;  PATRNČIAK, M.;  PLECENIK, A.; PLECENIK, T.:  "Flexible hydrogen gas sensor based on a capacitor-like Pt/TiO2/Pt structure on polyimide foil"; International Journal of Hydrogen Energy Volume 46, Issue 36, 25 May 2021, Pages 19217-19228; https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.052; WEB of Science 

 

ROCH, T.; GREGORA, M.; VOLKOVA, S.; ČAPLOVIČOVÁ, M.;  SATRAPINSKYY, L.; PLECENIK, A.: "Substrate dependent epitaxy of superconducting niobium nitride thin films grown by pulsed laser deposition"; Applied Surface Science Volume 551, 15 June 2021, 149333; https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.149333, WEB of Science 

 

ZHITLUKHINA, E.; DVORANOVÁ, M.; PLECENIK, T.; GREGOR, M.; BELOGOLOVSKII, M. & PLECENIK, A.:  „Electron-boson coupling in superconductors studied by aself-formed nanofilament device“; Applied Nanoscience volume 10, pages2617–2625 (2020); https://link.springer.com/article/10.1007/s13204-019-01082-6 WEB of Science 

 

VISKUPOVÁ, K.; GRANČIČ, B.; ROCH, T.; SATRAPINSKYY, L.; TRUCHLÝ, M.; MIKULA, M.; ŠROBA, V.; ĎURINA, P.; KÚŠ, P.: „Effect of reflected Ar neutrals on tantalum diboride coatings prepared by direct current magnetron sputtering“;  Surface and Coatings Technology; Volume 421, 15 September 2021,; 127463; https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127463 WEB of Science 

 

STUDENYAK, I.P.; POGODINA, A.I.; SHENDERA, I.A; BEREZNYUKA, S.M.; FILEPA, M.J.; KOKHAN, O.P; P.KÚŠ: „Preparation and electrical conductivity of (Cu0.5Ag0.5)(7)SiS5I-based superionic ceramics";  Journal of Alloys and Compounds Volume 854, 15 February 2021; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157131 WEB of Science 

 

STUDENYAK, I.P; POGODIN, A.I; STUDENYAK, V.I.; FILEP, M.J.; KOKHAN, O.P.; KÚŠ, P.; AZHNIUK, Y.M.; ZAHND, D.R.T.: "Structure, electrical conductivity, and Raman spectra of (Cu1-xAgx)(7)GeS5I and (Cu1-xAgx)(7)GeSe5I mixed crystals"; Materials Research Bulletin Volume 135, March 2021, 111116; https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2020.111116  WEB of Science 

 

STUDENYAK, I.P.; POGODIN, A.I.; FILEP, M.J.; SYMKANYCH, O.I.; BABUKA, T.Y.; KOKHAN, O.P.; KÚŠ, P.:  "Influence of heterovalent cationic substitution on electrical properties of Ag6+x(P1-xGex)S5I solid solutions";  Journal of Alloys and Compounds Volume 873, 25 August 2021, 159784; https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.159784 WEB of Science 

 

VOLKOV, S.; GREGOR, M., PLECENIK,T.; ZHITLUKHINA, E.; BELOGOLOVSKII, M. & PLECENIK, A.: "Above-gap differential conductance dips in superconducting point contacts"; Applied Nanoscience volume 12, pages761–768 (2022); https://link.springer.com/article/10.1007/s13204-021-01734-6 WEB of Science  

 

STUDENYAK, I.P; POGODINAI, A.I.; SHENDER, A.; STUDENYAK, V.I.; FILEP, M.J.;  SYMKANYCH, O.I.; KOKHAN, O.P.; KÚŠ, P.:  " Electrical properties of ceramics based on Ag7TS5I (T = Si, Ge) solid electrolytes“;  Journal of Solid State Chemistry Volume 309, May 2022, 122961; https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.122961  WEB of Science 

 

ĎURINA, P.; PLECENIK, T.; ROCH, T.; MEDVECKÁ, V.; TRUCHLÝ, M.; GRANČIČ, B.; ZAHORANOVÁ, A.; PLECENIK, A.: "A method for large-area monolayer coverage of micro- and nanospheres on surfaces with low wettability using a cold atmospheric plasma and spin-coating";  Materials Science in Semiconductor Processing Volume 141, April 2022 106405;  https://doi.org/10.1016/j.mssp.2021.106405 WEB of Science 

 

BELGIBAYEV, T.; SHUKRINOV, YU.M.; PLECENIK, A.; PECHOUSEK, J. AND BURDIK, C.: "Peculiarities of magnetic moment switching in the φ0-junction"; A LETTER JOURNAL EXPLORING THE FRONTIERS OF PHYSICS; https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/ac45bf/meta WEB of Science 

 

HOPPANOVÁ; L.; DYLÍKOVÁ; J.; KOVÁČIK; D.;  MEDVECKÁ, V.;  ĎURINA, P.; KRYŠTOFOVÁ,  S.;  HUDECOVÁ,  D.; KALIŇÁKOVÁ, B.: „Non-thermal plasma induces changes in aflatoxin production, devitalization, and surface chemistry of Aspergillus parasiticus“, Applied Microbiology and Biotechnology volume 106, pages2107–2119 (2022); https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-022-11828-y WEB of Science 

 

VIDIŠA, M.; TRUCHLÝ, M.; IZAIA, V.; FIANTOK, T.; ROCH, T.; SATRAPINSKYY, L.; ŠROBA, V.;  ĎURINA,P.; NAGY, Š.; KÚŠ, P.; MIKULA, M.: „Thermal evolution of yttrium tetraboride thin films – A candidate for high temperature applications“; Surface and Coatings Technology, Volume 439, 15 June 2022, 128443; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897222003644  WEB of Science 

 

JUHOSOVÁ,  M.; CHANDOGA, J.;   CISÁRIK, F.; DALLEMULE, S.; ĎURINA, P.;  JARÁSKOVÁ, D.; JUNGOVÁ, P.; KANTARSKÁ,  D,; KVASNICOVÁ,  M.; MISTRÍK, M.; PASTORÁKOVÁ, A.;  PETROVIČ, R.; VALACHOVÁ, A.;  ZELINKOVÁ, H.;   BAROŠOVÁ, J.; BÖHMER, D.;  ŠTOFKO, J.:  „Influence of different spectra of NOTCH3 variants on the clinical phenotype of CADASIL – experience from Slovakia; https://link.springer.com/article/10.1007/s10048-022-00704-6 WEB of Science 

 

MÜLLEROVÁ, M.; MRUSKOVÁ, L.; HOLÝ, K.; SMETANOVÁ, I.; BRANDÝSOVÁ, A.:  „Estimation of seasonal correction factor for indoor radon concentration in Slovakia: a preliminary survey“  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry; Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry volume 331, pages999–1004 (2022); https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-021-08139-3  WEB of Science 

 

ECKERTOVÁ, T.; HOLÝ, K.; MÜLLEROVÁ, M.; SÝKORA, I.;  MASARIK, J.: EMANATION OF RADON-222 FROM DIFFERENT SOIL TYPES AND SOIL GROUPS Radiation protection dosimetry 198(9-11), pp. 771-777 RADON MONITORING IN SELECTED KINDERGARTENS IN SLOVAKIA, Radiation protection dosimetry 198(9-11), pp. 766-770;  WEB of Science https://doi.org/10.1093/rpd/ncac132 

 

ZHITLUKHINA, E.; POLÁČKOVÁ, M.; VOLKOV, S.; GRANČIČ, B.;  GREGOR,  M.; PLECENIK, T:;   BELOGOLOVSKII, M.; SEIDEL, P.; PLECENIK, A.:„ Critical current enhancement in a superconducting nanolayer proximitized to a weak-ferromagnetic film.“ Appl Nanosci (2022). https://doi.org/10.1007/s13204-022-02614-3 WEB of Science 

 

SMYRNOVA, K.; SAHUL, M.; HARŠÁNI  , M.; POGREBNJAK, A.; IVASHCHENKO, V.; BERESNEV, V.; STOLBOVOY, V.; CAPLOVIˇC, Ľ.; CAPLOVIˇCOV ˇ, Ľ;  VANˇCO , Ľ.; KUSÝ, M.; KASSYMBAEV, A.; SATRAPINSKYY, L. AND FLOCK, D.: „Microstructure, Mechanical and Tribological Properties of Advanced Layered WN/MeN (Me = Zr, Cr, Mo, Nb) Nanocomposite Coatings; Nanomaterials 2022, 12, 395. https://doi.org/10.3390/nano12030395 WEB of Science 

 

FIANTOK, T.; ŠROBA,  V.; KOUTNÁ, N.; IZAI,  V.; ROCH,  T.; TRUCHLÝ,  M.; VIDIŠ, M.; SATRAPINSKYY, L.; NAGY, Š.; GRANČIČ, B.; KÚŠ, P.; AND  MIKULA, M.: “Structure evolution and mechanical properties of co-sputtered Zr-Al-B-2 thin films; Journal of Vacuum Science & Technology A, Volume 40, Issue 3,  https://avs.scitation.org/doi/pdf/10.1116/6.0001802 WEB of Science 

 

MEDVECKÁ, V.;  SUROVČÍK, J.;  ROCH, T.;  ZAHORAN, M.; PAVLIŇÁK, D.;  KOVÁČIK, D.: ZnO nanofibers prepared by plasma assisted calcination: Characterization and photocatalytic properties“ Applied Surface Science Volume 581, 15 April 2022, 152384 https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.152384 WEB of Science 

 

Aktivita 3 (0H3)

Biotechnológie abiomedicína: Výskumno-vývojové úlohy vgenomike, proteomike, metabolomike, bioinformatike, biochémii azelenej chémii

TROŠKA, P. ...[et al.].: „Potential of microchip electrophoresis in pharmaceutical analysis: Development of a universal method for frequently prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drugs.“ Journal of Chromatography A, Volume 1654 (2021);  https:/doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462453

 

DONGGUANG FAN ...[et al.].: „Structural and Activity Relationships of 6-Sulfonyl-8-Nitrobenzothiazinones as Antitubercular Agents.“ J. Med. Chem. 2021, 64, 19, (2021);   14526–14539. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jmedchem.1c01049

 

SÁVKOVÁ, K. ...[et al.].: „An ABC transporter Wzm-Wzt catalyzes translocation of lipid-linked galactan across the plasma membrane in mycobacteria.“ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118, 17 (2021).https://doi.org/10.1073/pnas.2023663118

 

Aktivita 6 (0H6)

Biotechnológie abiomedicína: Aktuálne problémy životného prostredia sdopadom na človeka

BLEHA, B.: „Future Population Developments in Europe. Is the Concept of Convergence Indisputable? Towards the Role of Geographical Thinking in Population Forecasting.“ Applied Spatial Analysis and Policy 13(4), (2020) 851–873.  https://doi.org/10.1007/s12061-019-09330-6

 

ŠPROCHA, B.; BLEHA, B.: „Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities.“ Soc Indic Res 153, (2021);   1065–1086. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02533-2

 

ŠPROCHA, B.; BLEHA, B.: „Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989.“ Demografie 63, 3, (2021);  s. 139-157. https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=29129275870

 

ŠPROCHA, B.; BLEHA, B.; NOVÁKOVÁ G.: „Three Decades of Post-Communist Fertility Transition in a Subnational Context: The Case of Slovakia.“ Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 113,  4 (2022), 397-411.DOI:10.1111/tesg.12515

 

BUČEK, J.; BLEHA, B.: „Coping with shrinkage in old and young mining cities of Slovakia: the cases of Banská Štiavnica and Prievidza.“ In: Wu, C., Gunko, M., Stryjakiewicz, T., Zhou K. eds. Postsocialist Shrinking Cities. London: Routledge, (2022) pp. 276-294.

 

GARAJOVÁ, A.; BLEHA, B.: „Families And Divorce During Pandemics: Literature Review and Recent Empirical Evidence from Czechia and Slovakia.“ Acta Geographica Universitatis Comenianae,  66, (2022),  1, 81-98. http://actageographica.sk/stiahnutie/66_1_05_Garajova_Bleha.pdf