USCCCORD: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách

Logo operačný program EFRR a MDV

O projekte

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave,
Sídlo prijímateľa: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 5 438 240,46 Eur
Miesto realizácie projektu: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Mlynská dolina, 842 48 Bratislava), Prírodovedecká fakulta UK (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava), Vedecký park UK (Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava) a Lekárska fakulta (Sasinkova 2 a 4, Špitálska 24, 811 08, 813 72 Bratislava), Rektorát UK (Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava)

Cieľom projektu je realizácia nezávislého výskumu vo vybraných oblasti pokročilých materiálov, biotechnológií a biomedicíny. Realizáciou projektu sa zvýši konkurencieschopnosť UK v európskom priestore, skonsolidujú a optimalizujú sa výskumné a inovačné kapacity subjektu v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), posilní sa vnútroinštitucionálna vedecko-výskumná spolupráca a vytvorí sa viac príležitostí na vývoj technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a nanomateriálov.

Výstupy výskumno-vývojových aktivít projektu budú obsiahnuté najmä vo forme nových poznatkov, nových materiálov, ktoré majú aj následný potenciál využitia v oblasti nových technologických postupov a biomedicíny.

Nastavenie projektu je vytvorené tak, aby sa zabezpečila interdisciplinárna spolupráca s vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, renomovanými domácimi a zahraničnými pracoviskami a vedeckými spoločnosťami, čo samozrejme urýchli tvorbu originálnych publikácií v prestížnych svetových knižných a časopiseckých výstupoch. Ďalej sa zabezpečí prezentácia výsledkov a výstupov na medzinárodných podujatiach, pričom budú vytvorené podmienky pre implementáciu výsledkov a výstupov v podobe klinických štúdií  a zavedenia do terapeutickej praxe nie len na pracoviskách Univerzity Komenského, ale aj na partnerských klinikách doma a v zahraničí. Očakávanými výstupmi sú aj nové materiály pre efektívnejšiu konverziu slnečnej a tepelnej energie na elektrickú alebo chemickú energiu, nové nanomateriály pre efektívnejšie batérie, antikozmické tienenie HPGe gama-spektrometra a pod.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
Tento projekt sa realizuje za finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OPII.