Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Názov projektu:

Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie

Zodpovedný riešiteľ:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.,
Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

Schválená výška NFP:

1.321.750,017 Eur

Cieľ projektu:

Zriadenie funkčnej siete excelentných pracovísk zameraných na výskum a vývoj ekologických chemických technológií

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry pre rozvíjanie ekologických metód chémie, t.j. takých, ktoré neprispievajú k znečisteniu životného prostredia (predchádzajú ďalšiemu znečisteniu), resp. pomáhajú už existujúce znečistenie zvládať. Ide o procesy, ktoré minimalizujú tvorbu odpadov, znižujú spotrebu energie pri výrobe, sú schopné rýchlo a vysokoúčinne monitorovať polutanty v životnom prostredí. V neposlednej miere skvalitnené IKT technológie napomôžu vyššej efektívnosti cielených metód a poskytnú pre ne teoretické predpovede.

Partneri UK:

nemá

Partneri mimo UK:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Chemický ústav SAV

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.