Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Názov projektu:

Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života

Zodpovedný riešiteľ:

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,
Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK

Schválená výška NFP:

2.788.317,00 Eur

Cieľ projektu:

Zabezpečenie efektívneho manažmentu centra excelentnosti a zvýšenie jeho hospodársko-spoločenskej hodnoty. Zvýšenie výskumného potenciálu centra dovybavením špičkovými prístrojmi a spoločnou IKT infraštruktúrou pre prebiehajúce a pripravované projekty.

Anotácia projektu:

Projekt umožní realizovať výskum medzinárodnej kvality - zvýši sa produkcia kvalitných publikačných výstupov, ako aj realizácia spolupráce s praxou. Výrazným spôsobom sa zvýši kvalita vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia. Projekt odštartuje širšiu celonárodnú iniciatívu v oblasti biomedicíny a biotechnológií a bude hnacím motorom rozvoja Bratislavského regiónu založeného na využívaní nových vedomostí. Existencia centra umožní realizovať medzinárodné projekty. Projekt bude mat dlhodobé multiplikačné efekty v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Potenciálne využiteľné postupy, technológie, resp. materiály budú predmetom patentovej ochrany. Riešenie projektu prispeje k tomu, aby sa výskum ale i zdravotnícky systém Slovenska posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň, porovnateľnú s inými rozvinutými krajinami. Realizáciou projektu sa umožní zapojenie Slovenska do medzinárodnej spolupráce ako technologicky a výskumne rovnocenného partnera.

Partneri UK:

LF UK, FAF UK, FMFI UK

Partneri mimo UK:

Virologický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.