Centrum výskumu psychických porúch UK

Centrum výskumu psychických porúch UK vzniklo v roku 2018 ako priestor pre spoluprácu odborníkov na psychické poruchy z Katedry psychológie FIF UK a Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB. Primárnym cieľom centra je rozvýjať interdisciplinárny výskum duševných porúch a duševného zdravia s využitím inovatívnych výskumných metód (behaviorálne metódy, sebaposudzovacie škály, eye-tracking, fyziológia, mobilné technológie a pod.). Zároveň centrum predstavuje platformu pre multiodborovú post-graduálnu výuku (klinická psychológia, psychiatria a lekárske neurovedy).