Centrum excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na LF UK

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Názov projektu:

Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ:

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.,
1.Neurologická klinika, Lekárska fakulta UK

Schválená výška NFP:

1.322.016,481 Eur

Cieľ projektu:

Vybudovať infraštruktúru a podporiť excelentný výskum a vývoj v rámci Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave s týmito špecifickými cieľmi:

  • Investície do infraštruktúry výskumných a vývojových aktivít v oblasti nCMP.
  • Excelentný výskum a vývoj v oblasti nCMP.
  • Prevencia a informácie v oblasti nCMP

Anotácia projektu:

Cievne mozgové príhody (CMP) patria k najčastejším civilizačným ochoreniam súčasnosti. Kým v zahraničí vďaka popredným výskumným pracoviskám klesá mortalita pacientov na toto ochorenie, na Slovensku nedochádza k zlepšeniu. Za jednu z príčin možno označiť absenciu excelentného pracoviska, ktoré by integrovalo teoretický a klinický výskum v oblasti prevencie, diagnostiky a terapie CMP s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informovaním verejnosti o možnostiach prevencie CMP. Tento deficit pomôže riešiť práve vybudovanie Centra excelentnosti pre CMP na 1. neurologickej klinike Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Projekt prispieva k napĺňaniu priority 6.1.1. Zdravie-kvalita života Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. V rámci tejto priority je zámerom projektu rozvoj zdravého životného štýlu formou prevencie CMP na Slovensku a prepojenie poznatkov molekulárnej medicíny do klinickej praxe. Projekt bude realizovaný na najstaršej slovenskej univerzite a do jeho realizácie budú zapojení najlepší odborníci z oblasti biomedicínskeho výskumu a klinickej praxe na Slovensku.
Realizácia uvedených činností spočíva v budovaní infraštruktúry, ktorá bude použitá na vybudovanie excelentného pracoviska zameraného na výskum v oblasti CMP. Aktivity centra prepájajú poznatky teoretických a klinických medicínskych odborov. Činnosť bude realizovaná štandardnými metódami využívanými v rámci základného a aplikovaného klinického výskumu, t.j. štandardnými diagnostickými, najmä klinickými, biochemickými, imunologickými, genetickými, biologickými a fyzikálnymi metódami, ktoré je možné uskutočniť v podmienkach teoretických a klinických výskumných pracovísk Lekárskej fakulty UK v Bratislave s využitím infraštruktúry zabezpečenej v rámci projektu. Projekt bude ďalej realizovaný publikačnou činnosťou a informačnou kampaňou pre širokú verejnosť.

Partneri UK:

FaF UK

Partneri mimo UK:

nemá

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.