Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
2 Podpora výskumu a vývoja
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
OPVaV-2009/2.1/02-SORO

Názov projektu:

Dobudovanie centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)

Zodpovedný riešiteľ:

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.,
Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine.

Schválená výška NFP:

2.747.099,11 Eur

Cieľ projektu:

Zvýšenie možností a kvality výskumu, vývoja a vzdelávania dobudovaním CEKR a jeho postupnou integráciou do európskeho výskumného priestoru.

Anotácia projektu:

  1. Príprava pracovísk CEKR na intenzívne riešenie prioritných oblastí výskumu a vývoja v súčasnej respirológii;
  2. Zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania v CEKR na národnej a medzinárodnej úrovni.

Partneri UK:

nemá

Partneri mimo UK:

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.