Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Názov projektu:

 

Zodpovedný riešiteľ:

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,
Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK

Schválená výška NFP:

1.321.750,017 Eur

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie  infraštruktúry potrebnej na urýchlenie výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej medicíny s definovanými špecifickými cieľmi projektu:

  1. Vybudovanie infraštruktúry pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej biomedicínskej diagnostiky.
  2. Vybudovanie infraštruktúry pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej biomedicínskej terapie.
  3. Vybudovanie infraštruktúry pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej biomedicínskej bioinformatiky.

Anotácia projektu:

Patogénne mikroorganizmy predstavujú v súčasnosti veľký klinický problém. Bakteriálne a fungálne oportúnne patogény komplikujú liečbu pacientov pod imunosupresívnou liečbou a nimi spôsobené infekcie majú často fatálne následky. Je preto esenciálne hľadať účinné nástroje na ich včasnú diagnostiku a prípadne terapeutickú intervenciu. Vo výskume danej problematiky je zainteresovaných viacero vedeckých pracovísk na Slovensku, pričom práve pracoviská Univerzity Komenského v Bratislave jednoznačne patria medzi tie najkvalitnejšie a disponujú tak predpokladmi na rozvoj excelentného výskumu zameraného na danú problematiku.
Jadro realizácie projektu spočíva vo vybudovaní infraštruktúry excelentného pracoviska zameraného na výskum možností využitia informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života. Vzhľadom na vytýčený strategický cieľ boli v rámci projektu  zadefinované tri úzko prepojené aktivity. V rámci prvej aktivity bude vybudovaná výskumná infraštruktúra  pre výskum v oblastiach genomiky a proteomiky. Táto bude potrebná aj na dosiahnutie cieľa v oblasti molekulárnej terapie. Na spracovanie výsledkov genomickej a proteomickej analýzy bude vytvorená bioinformatická infraštruktúra. V rámci realizácie výskumov aktivít pohybujúcich sa na rozhraní základného a aplikovaného výskumu budú využité metodológie predstavujúce najmodernejšie prístupy na riešenie problémov molekulárnej biomedicíny a biotechnológie, tak ako sú popísané v jednotlivých aktivitách projektu.

Partneri UK:

LF UK, FAF UK, FMFI UK

Partneri mimo UK:

Virologický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.