Kompetenčné centrum

Základné informácie

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

•  skratka názvu projektu: KC UK

•  ITMS kód projektu: 26240220071

•  Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 6 774 791,73 EUR

•  Harmonogram projektu: október 2011 – november 2014

• Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

• Projekt bol schválený v rámci výzvy s kódom OPVaV-2010/4.2/06-SORO http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/archiv/vyzvy/opvav-20104206-soro/

• Operačný program: Výskum a vývoj

• Prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

• Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

•Miesta realizácie projektu :

Heydukova 10, 812 50 Bratislava – Staré Mesto,
Sasinkova 2, 811 08 Bratislava – Staré Mesto,
Špitálska 24, 813 72 Bratislava – Staré Mesto,
Panenská 24, 811 03 Bratislava – Staré Mesto,
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava – Staré Mesto,
Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava – Staré mesto
Radlinského 9, 812 37 Bratislava – Staré Mesto,
Pod Krásnou Hôrkou  1, 831 01 Bratislava – Nové Mesto,
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava – Nové Mesto,
Vlárska 3, 833 06 Bratislava – Nové Mesto,
Vlárska 3-7, 831 01 Bratislava – Nové Mesto,
Vlárska 5, 833 34 Bratislava – Nobé Mesto,
Vlárska 7, 833 91 Bratislava . Nové Mesto, 
Kalinčiakova 8, 832 32  Bratislava – Nové Mesto,
Cabanova 14, 841 02 Bratislava – Dúbravka,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava- Karlova Ves,
Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava – Karlova Ves, 
Mlynská dolina 2, 842 15 Bratislava – Karlova Ves,
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava – Karlova Ves,
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava – Karlova Ves

• Partneri projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave (hlavný partner)

- Prírodovedecká fakulta UK
- Farmaceutická fakulta UK
- Lekárska fakulta UK

•Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
•Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
•Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
•Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
•Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
•Molekulárno-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
•Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
•Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 
GENETON s.r.o 
•BioScience Slovakia, s.r.o 
•Glaston, s.r.o. 

 

 

 

       

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.