Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Názov projektu:

Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku

Zodpovedný riešiteľ:

doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK

Schválená výška NFP:

496.436,75 Eur

Cieľ projektu:

Podpora a skvalitnenie podmienok pre špičkový aplikovaný výskum a vývoj nových analytických postupov pre oblasť metabonomiky/ metabolomiky.

Anotácia projektu:

Projekt sa zaoberá vytvorením modernej technologickej bázy pre metabonomický výskum, ktorý napomáha včasnej diagnostike DMP (dedičných metabolických porúch). Projekt je organizovaný ako logická sústava aktivít od zriadenia laboratória ELMA, vybaveného špičkovou prístrojovou technikou, cez vlastný výskum a vývoj nových analytických metód, experimentálny vývoj analytických postupov (metód), až po experimentálne overenie vyvinutej novej technológie v klinickej praxi diagnostiky DMP (dedičných metabolických porúch). Projekt spája špičkových odborníkov z oblasti výskumu a zdravotníctva v orientácii na úspech v oblasti výskumu a vývoja nových metód na individuálnu analýzu jednotlivých špecifických izomérov v komplexných matriciach. Technicky bude projekt zabezpečený obstaraním príslušnej prístrojovej techniky, ktorej výber a vlastnosti sa opierajú o medzinárodné a vlastné skúsenosti z oblasti analýzy komplexných zmesí organických látok.

Partneri UK:

nemá

Partneri mimo UK:

nemá

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.