Dobudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie

Zaradenie projektu

OP Výskum a vývoj
4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Názov projektu:

Dobudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie

Zodpovedný riešiteľ:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.,
Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK

Schválená výška NFP:

2.646.851,68 Eur

Cieľ projektu:

Podpora a skvalitnenie podmienok základného výskumu v oblasti zelenej chémie a zvýšenie jeho prínosu pre spoločnosť a prax.

Anotácia projektu:

Projekt je v náväznosti na projekt I. etapy zameraný na doplnenie a modernizáciu technickej infraštruktúry, potrebnej pri rozvíjaní metód zelenej chémie, na špičkovú medzinárodnú úroveň. Pôjde o metódy, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu (dizajnom vlastností, minimalizáciou tvorby odpadov, znížením spotreby energie pri výrobe), resp. pomáhajú už existujúce znečistenie zvládať (pochopením procesov a rýchlym a vysokoúčinným monitorovaním polutantov v životnom prostredí). V Centre bude pozornosť venovaná tiež zapojeniu do medzinárodnej spolupráce a do riešenia úloh pre potreby praxe, ľudskému faktoru (kontinuite, doplneniu a zvýšeniu kvalifikovanosti odborných pracovníkov), doplneniu IKT (vrátane podmienok pre teoretické predpovede v oblasti vedeckého zamerania projektu) a zabezpečeniu prístupu k najkomplexnejšej chemickej databáze literárnych poznatkov.

Partneri UK:

nemá

Partneri mimo UK:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Chemický ústav SAV

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.

Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.