Centrum excelentnosti pre biotechnológie a biomedicínu Univerzity Komenského (CEBBUK)

Zameranie CEBBUK

Voľba zamerania centra vychádza z priorít 7. RP EÚ, programového vyhlásenia vlády SR a doterajších excelentných výsledkov existujúceho, predovšetkým ľudského potenciálu na UK.
6. a 7. RP EÚ definuje ako hlavné priority zdravie a biotechnológie. Materiál Európskej komisie „Life sciences and biotechnology – A Strategy for Europe” a následne stretnutie predsedov vlád v Barcelone (marec 2002) definovali cieľ dosiahnuť v tejto oblasti pre Európu vedúce postavenie vo svete.
V treťom tisícročí biomedicínsky a biotechnologický výskum si zachováva naďalej akcelerujúci trend. Pre Európu toto smerovanie vyplýva aj z EC deklarácie – „EU Public Health Programm“ (2003 – 2008) s nadväznosťou na „EU Public Health Programm“ (2007 – 2013) a je rozpracované v rámci „The Strategic Research Agenda for the Innovative Medicines Initiative“. Trh biotechnologických produktov je v dnešnom globálnom svete najrýchlejšie rastúcim trhom (podľa OECD). Európska únia počíta v najbližších rokoch s vytvorením troch miliónov nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest v oblasti biotechnológií.
Rozhodujúcim metodickým a poznávacím nástrojom v posledných desaťročiach pre celý biomedicínsky výskum a praktické využitie v podobe nových (molekulárnych) biotechnológií sa stala molekulárna úroveň štúdia živých systémov. Molekulárna biológia v sebe integruje molekulárne aspekty viacerých biologických odborov (predovšetkým biochémie, genetiky, mikrobiológie, virológie a ďalších), je hlavným metodickým a inovačným nástrojom biotechnológií. Všetky uvedené disciplíny majú na UK dlhodobú tradíciu, a  aj v súčasnosti sú vytvorené podmienky pre takúto orientáciu výskumu najmä na experimentálne orientovaných fakultách, predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte UK, Lekárskej fakulte UK, Jesseniovej lekárskej fakulte UK, Farmaceutickej fakulte UK, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulte telesnej výchovy a športu UK.
Prevažná väčšina európskych univerzít má okrem kvalitného a finančne vynikajúco zabezpečeného vedeckého výskumu v uvedených oblastiach zahrnutú tiež výučbu biotechnológie v ponuke svojich magisterských a doktorandských kurzov. Na UK sú vytvorené podmienky aj z hľadiska vzdelávacej činnosti. Na Prírodovedeckej fakulte UK je dlhodobo rozvíjaná výučba rozhodujúcich vedných disciplín pre biotechnológie, ako biochémia, mikrobiológia, genetika a molekulárna biológia. Je akreditovaný magisterský a doktorandský študijný program Biotechnológie, v ktorých vhodným spôsobom kombinuje výučbu biologických disciplín potrebných pre biotechnológie s rozšírenou výučbou chemických disciplín s cieľom splnenia požiadavky na profil absolventa pôsobiaceho v oblasti molekulárno-biologického, biomedicínskeho výskumu a biotechnológií. Zavedenie študijného programu zohľadňuje súčasné a očakávané potreby trhu práce. Absolventi patria k najhľadanejším na trhu práce v súčasnosti, a aj v najbližšej dobe je ich trvalý nedostatok. Možnosť pristúpenia našej univerzity k programom Euromaster a Eurodoktorand v biotechnológiách vytvorí priestor pre uplatnenie absolventov na celoeurópskom biotechnologickom trhu práce.