Aktuálne projekty

Aktuálne sú prostredníctvom organizačných útvarov Rektorátu UK riešené nasledovné rozvojové projekty:

Interkultúrna komunikácia a integrácia na UK podporená jazykovým vzdelávaním zamestnancov s cieľom rozvoja kvality vzdelávania a výskumu.

Centrum ďalšieho vzdelávania zabezpečuje počas dvoch akademických rokov pre zamestnancov Univerzity Komenského Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR ID: 001UK-2-1-2023

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Cieľom projektu je podpora integrácie zahraničných študentov na pôde UK a jazykové vzdelávanie zamestnancov v kurzoch anglického jazyka, ktoré rozvinie možnosti vzdelávania, výskumu, komunikácie a adaptácie zahraničných študentov. Do projektu sa aktívne zapojilo viac ako 300 zamestnancov v 27 jazykových skupinách rôznej úrovne a odborného zamerania. Interkultúrne aktivity pre zahraničných študentov postupne pripravujeme v spolupráci s fakultami UK.

V prípade nového záujmu o kurzy anglického jazyka (pre administratívnych zamestnancov UK a VŠ učiteľov) kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu prostredníctvom emailovej komunikácie na adrese nadezda.hrapkova@uniba.sk.

HRS4RUK v praxi: Doktorandská škola UK (HDUK)

Úsek pre vedu a doktorandské štúdium realizuje Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR ID: 003UK-2-1-2023

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Koordinátorka DŠ UK: Mgr. Janka Kottulová, PhD.
janka.kottulovauniba.sk

Cieľom projektu je zlepšiť vzdelávanie a podporu doktorandstva na UK, a to vybudovaním Doktorandskej školy, ktorá bude udržateľná a plne integrovaná do štruktúry UK. Táto v pilotnom rozvojom projekte prinesie ponuku kurzov a tréningov pre rozvoj kompetencií a zručností výskumníčok a výskumníkov pre potreby akademickej kariéry ale aj pôsobenia v iných sektoroch. Projekt DŠ prispieva k plneniu úloh Akčného plánu Stratégie ľudských zdrojov pre výskum UK.

UK sa stala jednou z úspešných 10 verejných vysokých škôl, ktoré získajú finančné prostriedky v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2023 z Plánu obnovy a odolnosti SR. Rektorát UK sa zapojil do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.

Cieľom výzvy je zviditeľnenie Slovenska ako partnera a destinácie pre študentov a zamestnancov vysokých škôl, prezentácia potenciálu krajiny v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.

Výzva na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy realizuje Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR ID: 10I0-20-V03

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Anton Repka

Obdobie realizácie: 2024-2025

Cieľom projektu je určenie pozicioningu UK, nastavenie komunikačnej stratégie a následne posilnenie postavenia UK ako najvýznamnejšej domácej univerzity, centra vedy a vzdelávania na Slovensku. Dôsledkom má byť zvyšovanie povedomia a prestíže UK vo svete i nábor profesionálov z vedeckej komunity či uchádzačov o štúdium zo zahraničia. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu bude UK vyhľadávaným partnerom v medzinárodnom priestore vzdelávania a výskumu.

Oprávneným projektom na účely výzvy sú  projekty na podporu propagácie vysokých škôl v zahraničí týkajúce sa 3 hlavných aktivít, ktorými sú:

  • Aktivita 1: Účasť na medzinárodných podujatiach - výročných konferenciách zahraničných asociácií vzdelávateľov (6 výročných konferencií v období od 2024-2025)
  • Aktivita 2: Účasť na medzinárodných náborových podujatiach (10 medzinárodných náborových podujatí podľa výberu žiadateľa zrealizuje minimálne 8 náborových podujatí v zahraničí)
  • Aktivita 3: Komunikačná kampaň