Stravovacie karty

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Stravovanie zamestnancov UK prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme

Číslo zmluvy: Z/2023/96/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000394

Doba platnosti: od 20.01.2023 do20.01.2025

Celkový objem zákazky: 448 200,- Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Alexander Lipčák

Telefónne číslo: +421 903 649 482, call centrum pre klientov +4212 32 55 35 45, call centrum pre používateľov +4212 32 55 35 65

E-mail: alipcakup-dejeuner.sk, infoup-dejeuner.sk 

 

Úplne znenie zmluvy

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

1. Čiastkové zmluvy sa budú uzatvárať na základe tejto zmluvy jednotlivé faktulty a ďalšie súčasti UK.

2. Lehota splatnosti faktúry: 30 dní.