Pranie a chemické čistenie

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Pranie a chemické čistenie

Číslo zmluvy: RD/2023/25/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000390

Doba platnosti: 11. 01. 2023 - 11.01.2025

Celkový objem zákazky: 84 633,80 Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služieb: WASCO- družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská

Kontaktná osoba: Bučková Jana- manager, Kožiaková Danka - asistent

Telefónne číslo: +421949735036

E - mail: manager@wasco.sk

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní