Pranie a chemické čistenie

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Pranie a chemické čistenie 2023-2025

Číslo zmluvy: RD/2023/1694/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000426

Doba platnosti zmluvy: 19. 07. 2023 - 19.07.2025

Celkový finančný objem zmluvy: 129 965,00 Eur bez DPH

Víťaz VO/poskytovateľ služieb: 

Prvá Bratislavská, spol. s r.o.

191 42 Ružinov

821 09 Bratislava

Kontaktná osoba: Bruno Vráblik

Telefónne číslo: +421 917 800 000

E - mail: bruno.vrablikrychlocistiaren.eu 

Úplné znenie zmluvy

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK.
  2. Lehota splatnosti faktúr: 30 dní