POISTENIE - HAVARIJNÉ POISTENIE VOZIDIEL

Základné informácie

Názov zmluvy: Rámcová dohoda

Predmet zmluvy: Havarijné poistenie motorových vozidiel

Číslo zmluvy: RD/2022/2588/III/RUK/OCOZ, v SAPe ZRZ 4700000370

Doba platnosti: od 22.10.2022 do 22.10.2026

Celkový objem zákazky: 65 038, 68 EUR bez DPH

Víťaz VO/dodávateľ:

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava 

 

Kontaktné osoby pre správu poistnej zmluvy a likvidáciu poistných udalostí (Respect Slovakia s.r.o., samostatný finančný agent):

Správa poistenia (zmeny poistných zmlúv, nové čiatkové zlmuvy):

Ing. Anežka Slivková

Tel.: +421908 996 474

E-mail: slivkovarespect-slovakia.sk 


Asistencia pri likvidácii poistných udalostí: 

Mário Hadnaď

likvidátor poistných udalostí

Tel.: 033/7741 847, 7628 502

        0917 684 947

E-mail: hadnadrespect-slovakia.sk

 

Úplné znenie rámcovej dohody

 

 

 

Hlavné zásady dodávok

  1. Čiastkové zmluvy budú na základe tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti UK, ak objednávka presiahne sumu 3 320 EUR bez DPH.
  2. Lehota splatnosti: 30 dní