Vybavovanie správnej agendy

Archív UK v rámci správnej agendy a požiadaviek občanov vo veciach potvrdení doby štúdia na UK, získanie kópií vysvedčení o štátnej záverečnej skúške, odpisov vysokoškolských diplomov, výpisov zo študijných plánov a výpisov študijných výsledkov vybavuje absolventov i poslucháčov, ktorí neabsolvovali celé štúdium na UK na týchto fakultách:

 • Fakulta geologicko - geografických vied UK v Bratislave 1952 - 1958
 • Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave do r. 1999
 • Filozofická fakulta UK v Bratislave 1923 - 1954
 • Lekárska fakulta UK v Bratislave 1919 - 1993
 • Pedagogická fakulta UK v Bratislave so sídlom v Trnave 1964 - 1986
 • Pedagogická fakulta UK v Bratislave 1986 - 1996
 • Pedagogický inštitút v Trnave 1959 - 1964
 • Právnická fakulta UK v Bratislave do r. 1980
 • Vysoká škola pedagogická v Bratislave
  • Fakulta prírodných vied 1956/1957, 1958/1959
  • Fakulta spoločenských vied 1951 - 1964
 • Vyššia pedagogická škola v Bratislave 1953 - 1960

Študijné spisy z ostatných fakúlt zatiaľ Archív UK neprebral. V prípade získania potrebných potvrdení alebo kópií či výpisov sa žiadateľ musí obrátiť na študijné oddelenie príslušnej fakulty, na ktorej študoval.

Žiadateľ o vydanie kópií dokumentov z vyššie menovaných fakúlt UK, resp. jej zaniknutých predchodcov, zašle svoju žiadosť písomne na poštovú adresu Archívu UK alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v kontaktoch.

Na základe príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2010 zo dňa 13. januára 2010 o vydávaní odpisov diplomov, prechádza z pôsobnosti Oddelenia študijných veci Rektorátu UK do pôsobnosti Archívu UK:

 • agenda spojená s vydávaním odpisov vysokoškolských diplomov bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia
 • agenda spojená s vydávaním odpisov diplomov o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku
 • agenda spojená s vydávaním potvrdenia o oprávnení používať akademický titul "magister".

V zmysle Vnútorného predpisu UK č. 37/2023 Smernica rektora UK zo dňa 27. júna 2024, príloha č. 2 sa upravuje postup Archívu UK pri vybavovaní správnej agendy, následne žiadateľ obdrží poštovú poukážku na zaplatenie príslušného poplatku. Po jej uhradení zašle ústrižok (originál) na poštovú adresu Archívu UK. Až potom sú žiadateľovi doporučene zasielané žiadané potvrdenia, kópie, odpisy či výpisy.

Záujemcovia o prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia sa musia NAJSKÔR telefonicky (nájdete v kontaktoch) alebo e-mailom na archiv@uniba.sk obrátiť na zamestnancov Archívu UK a dohodnúť si prevzatie dokladov. Bez predchádzajúceho dohovoru sa neprevzaté doklady žiadateľovi nevydajú, nakoľko je potrebné náležité dokumenty včas prichystať na ich odovzdanie.