Zloženie RK UK

Rada pre kvalitu UK má 30 členov.

Členov RK UK vymenúva a odvoláva rektor. Zástupcov fakúlt vymenúva rektor na základe návrhu dekanov jednotlivých fakúlt. Rada pre kvalitu UK si zo svojich členov volí podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu RK UK v čase jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu RK UK nie je obsadená.

predseda RK UK

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM

prorektorka pre kvalitu a rozvoj UK

podpredseda RK UK

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH., FEFIM

prodekan, LF UK

členky a členovia RK UK

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

prorektorka pre majetok a investície UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

prorektor pre vedu a doktorandské štúdium UK

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

prorektor pre vonkajšie vzťahy UK

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

prorektor pre medzinárodné vzťahy UK

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci UK

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

kvestorka UK

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

riaditeľ CIT UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

predsedníčka AS UK

Michal Dolnák

zástupca študentov

Mgr. Andrej Hurajt

zástupca študentov

Mgr. Adam Kubinec

zástupca študentov

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

expert, Katedra logiky a metodológie vied FiF UK

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.

expert, profesor ETH Zürich, Švajčiarsko

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

expert, členka Predsedníctva SAV, členka Správnej rady UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

expert, Katedra botaniky PriF UK

doc. MUDr. Marián Vician, PhD.

expert, Slovenská lekárska komora

prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

prodekan PraF UK

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

prodekan FiF UK

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

prodekan PriF UK

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

prodekanka PdF UK

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

prodekanka FaF UK

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

predseda RK FTVŠ UK

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

prodekan JLF UK

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.

prodekan FMFI UK

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

predseda RK RKCMBF UK

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

prodekanka EBF UK

prof. Ing. Ján Papula, PhD.

prodekan FM UK

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

prodekanka FSEV UK