Všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť VŠ

Zákon

 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti

VYHLÁŠKY

 • Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.
 • Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
 • Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.
 • Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.
 • Vyhláška MŠ SR č. 233/2011 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška MŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
 • Vyhláška MŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami.

OPATRENIA

 • Opatrenie MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.

 • Opatrenie MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách. (Príloha k opatreniu)