Pred pobytom & výška grantu

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU ORGANIZÁCIOU

Pod akceptáciou zahraničnou organizáciou sa rozumie získanie podpísaného a odsúhlaseného Learing Agreementu for Traineeship.

Študent si ďalej zabezpečuje svoj pobyt po organizačnej stránke (ubytovanie, víza - informácie: SAAIC, MZV SR, nakoľko bezvízový styk je v zásade len do 90 dní).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty.  

  1. Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
  2. Potvrdenie o zápise na akademický rok mobility
  3. Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)
  4. Kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) - platný v čase vycestovania a počas mobility
  5. Kópiu komerčného poistenia (napríklad Erapo poistenie)(musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility), v prípade predĺženia stáže je nutné si komerčné poistenie predĺžiť na nové obdobie mobility:
  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných údajov a ďalších údajov v Mobility online Vám bude na univerzitný email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný si zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy zaslať na Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Oddelenie programu Erasmus+, na meno Tamara Žiak. Podpísané zmluvy je možné doručiť na OPE poštou (Oddelenie programu Erasmus+, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1), alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne univerzity na Šafárikovom námestí 6.

<output>Podpísané zmluvy je možné doručiť na OPE poštou (Oddelenie programu Erasmus+, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1), alebo prostredníctvom podateľne fakulty, na ktorej študuje, alebo prostredníctvom podateľne univerzity na Šafárikovom námestí 6. </output>

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse Erasmus študenta, môže si v systéme Mobility Online stiahnuť "Erasmus student status confirmation". 

Po podpise zmluvy inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus+ Vám zmluvu zašleme na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na mobilitu stáž. 

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí študentom odporúčame, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU

VÝŠKA GRANTU

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou. Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).

Základné granty 2023/2024
skupinakrajinygrant na mesiac

1

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, tretie krajiny z regiónu 14 (Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)

 

824 €

2

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, tretie krajiny z regiónu 13 (Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)

 

824 €

3

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko

 

756 €

Základné granty 2024/2025
skupinakrajinygrant na mesiac

1

Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko

 

824 €

2

Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko

 

756 €

3

Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko

 

700 €

Cestovné vzdialenostiZelené cestovanieIné ako zelené cestovanie

10 - 99 km

56 €28 €
100 - 499 km285 €211 €
500 - 1 999 km417 €309 €
2 000 - 2 999km535 €395 €
3 000 - 3 999 km785 €580 €
4 000 - 7 999 km1 188 €1 188€
8 000 km alebo viac1 735 €1 735 €

Príspevok na cestovné náklady je účastníkovi pridelený na základe vzdialenosti z Bratislavy/Martina do miesta aktivity a späť.

Príklad pre akademický rok 2024/2025: Študent cestuje na stáž do Poľska (Krakow) na obdobie od 01.10.2024 - 30.11.2024 (2 mesiace/60 dní*).

Grant sa vypočíta nasledovne, iné ako zelené cestovanie: Poľsko patrí do 3 skupiny, grant na mesiac je 700,-€, 700,-€/30 dní * 60 dní = 1 400,-€ + vzdialenosť 295,73km (vzdialenosť do 499km) = 1 400,-€ + 211,-€=1 611,-€

Grant sa vypočíta nasledovne, zelené cestovanie: Poľsko patrí do 3 skupiny, grant na mesiac je 700,-€, 700,-€/30 dní * 60 dní = 1 400,-€ + vzdialenosť 295,73km (vzdialenosť do 499km) = 1 400,-€ + 285,-€=1 685,-€

Zelené cestovanie je vymedzené ako cestovanie, pri ktorom sa na hlavnú časť cesty tam aj späť používajú nízkoemisné dopravné prostriedky, ako sú autobusy alebo vlaky, resp. ekologický spôsob prepravy, napr. spoločná cesta na jednom aute (car-pooling).

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: jednotný grant vo výške 700 €/mesiac, krajiny v regióne 13 a 14 grant vo výške 824 €/mesiac.

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu  určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu. Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi UK (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.  

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ, ŤZP A INÉ ZNEVÝHODNENIE

Študenti poberajúci sociálne štipendium, študenti ŤZP a študenti s iným vážnym znevýhodnením majú nárok na zvýšenie základného grantu o 250 eur na mesiac. Viac informácii nájdete v časti Podpora ŤZP a študentov s nedostatkom príležitostí.