Počas pobytu a predĺženie stáže

PREDĹŽENIE STÁŽE

Stáž musí byť kontinuálne prepojená - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred uplynutím lehoty pôvodne schválenej stáže a v prípade súhlasného stanoviska UK musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať. Študent žiada o predĺženie stáže v systéme mobility online. Študent zašle na fakultu a oddelenie programu Erasmus žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom.

Študent vkladá do systému mobility online: 

Všetky strany musia potvrdiť, že navrhnuté zmeny v Learning agreement sú schválené. V prípade akýchkoľvek zmien počas mobility, prosím kontaktujte fakultného koordinátora