Pred pobytom

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU ORGANIZÁCIOU

Pod akceptáciou zahraničnou organizáciou sa rozumie získanie podpísaného a odsúhlaseného Learing Agreementu for Traineeship.

Študent si ďalej zabezpečuje svoj pobyt po organizačnej stránke (ubytovanie, víza - informácie: SAAIC, MZV SR, nakoľko bezvízový styk je v zásade len do 90 dní).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním nahrá študent do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty.  

 1. Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
 2. Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP) - platný v čase vycestovania a počas mobility 
 3. Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility), v prípade predĺženia stáže je nutné si komerčné poistenie predĺžiť na nové obdobie mobility 
  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany
 4. Potvrdenie o zápise na akademický rok 2022/2023
 5. Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných údajov a ďalších údajov v Mobility online Vám bude na univerzitný email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory. Študent je povinný si zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy zaslať na Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, Oddelenie Erasmus+, na meno Tamara Žiak. 

V prípade, že študent potrebuje do zahraničia potvrdenie o statuse Erasmus študenta, stiahne si tlačivo "Erasmus student status confirmation" - dokument je možné si stiahnuť v systéme mobility online-SOP a je elektronicky podpísaný inštitucionálnym koordinátorom Erasmus+. 

Po podpise zmluvy inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus+ Vám zmluvu zašleme na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na mobilitu stáž. 

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU

VÝŠKA GRANTU

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).

Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

Základné granty
skupinakrajinyakademický rok  2022/2023

1

Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, (Tretie krajiny z regiónu 14 - Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo)720 €

2

Krajiny programu s strednými životnými nákladmi

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, (Tretie krajiny z regiónu 13 - Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica - Vatikánsky mestský štát)720 €

3

Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko670 €

Partnerské krajiny v regiónoch 1 -12: jednotný grant vo výške 700 €/mesiac. 

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu  určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu. Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi UK (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.  

Príklad pre akademický rok 2022/2023: študent ide na stáž do Litvy na 2 mesiace a 15 dní (to je 75 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do tretej skupiny, grant na mesiac je 670 Eur - 670 Eur/30dní * 75dní = 1 675 Eur.

Green travel

Študenti majú nárok na jednorazový príplatok 50 Eur, ak využijú inú formu dopravy ako lietadlo. Ide o cestovanie vlakom, autobusom, alebo cestovanie autom zdieľané viacerými osobami.

V mobility online si študent pri dátume mobility vyberie či využije ako spôsob dopravy green travel. Pred odchodom na mobilitu, študent zakrúžkuje v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory (článok 10), akým prostriedkom na mobilitu vycestuje. V prípade autobusu a vlaku musí študent po mobilite doložiť cestovný doklad z cesty tam aj späť.

Ostatné

Študent má nárok na navýšenie pre študentov s nedostatkom príležitostí na dlhodobú mobilitu v rámci stáže 250 € mesačne. Viac informácii nájdete v sekcii "Výzva ŤZP a skupiny s nedostatkom príležitostí"