Po návrate

Študent vkladá do mobility online systému (do 30 dní od ukončenia mobility) nasledovné dokumenty: 

  • 3. časť Learning agreement - after mobility
  • v prípade využitia green travel vlakom alebo autobusom aj cestovný lístok z cesty tam aj späť

Iné:

Správa - študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Beneficiary Module. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) - avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne. Študent je po návrate z mobility povinný túto správu vyplniť v opačnom prípade môže byť študentovi udelená sankcia podľa "Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory", článok 7.

OLS - študent pred vycestovaním je povinný vyplniť online jazykový test. Účastníci mobility sa podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory zaväzujú venovať potrebnú pozornosť svojmu jazykovému vzdelávaniu, využívajúc pri tom OLS jazykové hodnotenie a kurzy pred obdobím mobility (a ak je to relevantné aj počas neho), ak mu bol takýto prístup pridelený. Účastníci mobilít v rámci členských krajín EÚ, dlhších ako 14 dní, sa zaväzujú absolvovať úvodné hodnotenie v jazyku mobility pred svojím odchodom.