Po návrate

Študent vkladá do systému Mobility online do 30 dní od ukončenia mobility 3. časť Learning agreement - after mobility.

Iné:

Správa: študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Beneficiary Module. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) - avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne. Študent je po návrate z mobility povinný túto správu vyplniť v opačnom prípade môže byť študentovi udelená sankcia podľa "Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory", článok 7.

Online Language Support (OLS): študent pred vycestovaním má možnosť vyplniť online jazykový test ktorý mu bol doručený na email uvedený v prihláške na mobilitu.