Výstupy projektu

Počas trvania projektu budú na tomto mieste postupne zverejňované priebežné výstupy a informácie o publikáciách a aktivitách realizovaných v rámci neho.

Výstupy za rok 2023

Publikácie za rok 2023

1. Zelinová, Z.-Škvrnda, F. (2023): Anthropomorphic Motif in Ancient Greek Ideas on the Origin of Cosmos. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 172-183.

2. Jančovič, J. (2023): Does God Micromanage the World? Learning about the Cosmos from the Book of Job. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 158-171.

3. Plašienková, Z. - Vertanová, S. (2023): The Meaning of Human Life in the Context of the Evolution of the Universe: V. I. Vernadsky and P. Teilhard De Chardin, Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 185-196.

4. Višňovský, E. (2023): Pragmatist Empiricism (Towards a Conception of Human Being). Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 197-209.

5. Farbák, M. - Plašienková, Z. (2023): A New Perspective on Humanity in the Cosmic Future: A Critical Reflection on Some Transhumanist Visions. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 210-223.

6. Popovič, J. (2023): Conception of Human Being in Analytical Idealism: How Human and Cosmos are Interlinked Through Consciousness. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 224-236.

7. Vivoda, M. (2023): Challenges of Transhumanism for Virtue Ethics. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 237-249.

8. Zolcer, Š. (2023): Whitehead’s Organic Conception of Humanity. Beyond Mechanistic Philosophy in an Age of Transhumanism. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 250-262.

9. Sámelová, A. (2023): Philosophical Objections to Media Contexts of Terraforming. Human Affaires, Vol. 33, No. 2, pp. 263-274.

Konferenčné príspevky v roku 2023

1. Medzinárodná projektová konferencia sa uskutočnila dňa 31. 3. 2023 vo Vedeckom parku UK pod názvom "Obraz človeka a vesmíru: interdisciplinárne perspektívy a výzvy". Program konferencie je uvedený v tomto dokumente.


 

2. Posledný, VIII. projektový workshop sa konal dňa 24.2.2023 vo Vedeckom parku UK. Program workshopu nájdete v tomto dokumente.

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2023

1. Mgr. M Farbák vystúpil dňa 17.5.2023 s prednáška pre SOŠ Chemická v Bratislava s názvom „Nové perspektívy ľudstva v kozmickej budúcnosti“.  

2. Mgr. P. Čechvala vystúpil dňa 13.5.2023 v rámci Noci múzeí a galérií v Bratislave  s prednáškou „ Rozprávanie pod hviezdami“  

3. Dr. R. Nagy vystúpil dňa 27.1. 2023 na Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci s prednáškou „James Webb Space Telescope“  

4. Mgr. P. Čechvala uverejnil dňa 25. 1. 2023 podcast o kométe C/2022 E3, ktorá bola v tom čase viditeľná na oblohe.

 

Výstupy za rok 2022

Publikácie za rok 2022

1. Plašienková, Z. - Vertanová, S. : La concepción de "biosfera" y "noósfera" en V. I. Vernadskiy y P. Teilhard de Chardin y la inspiración de su legado en el contexto del actual pensamiento ambiental. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra. City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022. s- 201-215.

2. Plašienková, Z. - Florio, L. : El antropoceno en perspectiva Teilhardiana. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra. City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022. s.87-200.

3. Šuráb, M.: Recenzia na Plašienková, Zlatica, ed.: Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. In: Acta. Facultatis Theologicae, roč. XIV. , č. 1/2022, s. 84-87.

4. Sámelová, A.: Komodifikácia vojny a mieru v online svete – informačná potreba verzus nadmerná emocionalizácia: In:  Otázky žurnalistiky, roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 4-13.

5. Plašienková, Z.- Farbák, M.: Paradigmatické zmeny v chápaní podstaty ľudskosti - transhumanizmus a mentálne postihnutí ľudia. In: RAN, roč. 94, č. 1 (2022), s. 16-26.

6. Zolcer, Š.: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka: medzi stredovekom a raným novovekom. Bratislava: Univerzita Komenského, 2022.

7. Chrobáková, Ž. - Nagy, R. - Lopéz-Corredoira, M. : Wrap and flare of the Galactic disc revealed with supergigants by Gaia EDR3. In: Astronomy and Astrophysics, Vol. 664, (2022) pp. 1-10.

8. Plašienková, Z. – Kovaleva, T. (2022): Socio-philosophical paradigmatic approaches to the typology of modern humanitarian expertise. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofia i konfklitologia. roč. 38, č. 3, s. 332-340. 

9. Jančovič, J.:To Learn from Creation: Creation Theology in the Climax of the Book of Job (Job 38:1 – 41:24). In: Creation - Transformation – Theology. International Congress of the European Society for Catholic Theology (August 2021 - Osnabrück / Germany). (Ed. Margit Eckholt).- Münster – Berlin – Wien – Zürich – London: LIT Verlag, 2022, s. 221-235.

10. Plašienková, Z. (2022):  Antropoceno o Noósfera? Una visión comparativa entre la clasificación geológica y la perspectiva científico-teológica de P. Teilhard de Chardin. In: Quarentibus: teologia y sciencia, Roč. 9, č. 7, s. 55-68.

11. Zelinová Z. - Škvrnda, Š. (2022): Vybrané otázky zo starogréckeho kozmologického myslenia. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.

12. Paulech, T. (2022): Vesmírne ambície ľudstva. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 6-17.

13. Čechvala, P. (2022): Výskum kozmického žiarenia a jeho využitie. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 18-27.

14. Zigo, M. - Šilha, J. - Tóth, J. (2022): Všeobecná problematika kozmického odpadu. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 28-33.

15. Hajduková, M. - Tóth, J. (2022): V tieni betlehmeskej hviezdy. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 34-38.

16. Sámelová, A. (2022): Online komunikácia ako emergentný jav. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 39-52.

17. Plašienková, Z. – Florio, L. (2022): Anthropocene or Noosphere? A comparative view between the geological classification and the scientific-theological perspective of P. Teilhard de Chardin. In: Quaerentibus, Vol. 9, No. 17, pp. 55-68. 

18. Plašienková, Z. – Farbák, F. – Smolková, E. (2022): Quality of Life from a Transhumanist Perspective. In: Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 20, No. 4, pp. 15-23.

19. Zelinová, Z. – Kalaš, A. (2022): Plato´s microcosm and macrocosm – inspired by Hesiod? In: Electryone, Vol. 8, No. 2, pp. 1-15.  

20. Fronc, G. (2022): Teológia a matematika v kontexte paradigmatických zmien renesančnej a ranonovovekej kozmológie a fyziky. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.

21. Vivoda, M. (2022): Nebezpečenstvá technokratickej paradigmy pre spravodlivosť a pokoj. In: ACTA, roč. XIX, č. 2, s. 28-47.

22. Zelinová, Z. - Škvrnda, F. (2022): Vybrané otázky zo starogréckeho kozmologického myslenia. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.

 

 

Konferenčné príspevky v roku 2022

1. Sámelová, A.: Dezinformácie: offline a online. AIESEC, Bratislava (15.6.2022).

2. Plašienková, Z.: Interdisciplinarita vo vede, jej hranice a možnosti s akcentom na vedecké disciplíny projektu. O vede v zrkadle prítomnosti: medzi reflexiou a skúsenosťou, Banská Bystrica (23.6.2022).

3. Masarik, J. - Števček, M.: Ku kritériu objektívneho hodnotenia vedy. O vede v zrkadle prítomnosti: medzi reflexiou a skúsenosťou, Banská Bystrica (23.6.2022).

4. Kyselovič, J.: Zmena paradigmy v medicíne: od tradičnej perspektívy „boja s chorobami“ k stratégii „obnovy zdravia“. O vede v zrkadle prítomnosti: medzi reflexiou a skúsenosťou, Banská Bystrica (23.6.2022).

5. Šiesty workshop pod názvom "Filozoficko-antropologické aspekty chápania človeka: zmeny paradigiem" sa uskutočnil vo Vedeckom parku UK dňa 7.7.2022. Vystúpili na ňom prof. E. Višňovský, doc. M. Vivoda a Mgr. M. Farbák.

6. Čechvala, P: Publikovaný poster o počítaní kozmogénnych nuklidov v meteoritoch. 31st Texas symposium on Relativistic Astrophysics. 12.-16. 9. 2022, Praha.

7. Siedmy workshop pod názvom "Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu" sa uskutočnil vo Vedeckom parku UK dňa 28.10.2022.

 

 

8. Kovaleva, T. - Plašienková, Z .: Sovremennyje etičeskije problemy primenenija technologij nejronauk. 14th International Conference:  Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects.  Sankt-Peterburg, SPbGU (17-19. 11. 2022)

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2022

1. Mgr. M. Farbáka vystúpil na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave s prednáškou s názvom: Biochemické vylepšovanie človeka - filozoficko-etická reflexia , 20.4. 2022

2. Dr. Roman Nagy vystúpil s prednáškou s názvom „Mliečna cesta, naša rodná galaxia“ v Košiciach na SAV (SPACE::HUB) v rámci série prednášok SPACE::TALKS dňa 28.4.2022

3. Dr. Roman Nagy vystúpil s prednáškou s názvom „(fyzikálne) zákony času - od počiatku vesmíru až po jeho zánik“ na konferencii Slovenskej Advokátskej Komore, Tále, 02.06.-04.06. 2022

4. Mgr. Patrik Čechvala komentoval v Ranných novinách TV JOJ nové fotografie z ďalekohľadu Jamesa Webba dňa 13.7.2022

5. Dr. Zuzana Zelinová: Problém ľudskej prirodzenosti a transhumanistické vízie (uniba.sk) Portál UK (26.7.2022)

6. Mgr. P. Čechvala vystúpil na Comics Salóne 2022 v Bratislave s prednáškou "Obloha Stredozeme - Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena", 17. 9. 2022

7. Dr. Roman Nagy vystúpil na Comics Salóne 2022 v Bratislave s prednáškou "Vesmírne čarovanie teleskopu Jamesa Webba", 17. 9. 2022

8. Dr. Roman Nagy vystúpil v SAV Košice v rámci SPACE: TALK s prednáškou "Mliečna cesta, naša galaxia", 28. 4. 2022

9. Dr.  P. Čechvala vystúpil s prednáškou Obloha Stredozeme - Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena v rámci klubu astronómov v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave, 6.10. 2022

10. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v Denníku N s názvom „Takto sme Jupiter ešte nevideli – ako zo surových údajov ďalekohľadu Jamesa Webba vznikli farebné obrázky“, 24.8.2022

11. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v Denníku N s názvom „Bláznivý experiment na Novom Zélande – chce sa stať krajinou s neskazenou nočnou oblohou“, 5.11.2022

12. Mgr. Patrik Čechvala komentoval čiastočné zatmenie Slnka v Ranných novinách Tv Joj (od 56 minúty), 24.10.2022

13. Doc. Juraj Tóth vystúpil na Detskej univerzite Univerzity Komenského s prednáškou „Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?, 27.7.2022

14. Doc. Juraj Tóth vystúpil na Letnej akadémii mladých 2022 v Košiciach s prednáškou „,Čas vo vesmíre“, 2.8.2022

15. Doc. Juraj Tóth komentoval Meteorit v Pustých Úľanoch pre denník Pravda v článku "Pusté Úľany dostali suvenír z vesmíru. Čierny objekt teraz skúmajú vedci" , 20.9.2022

16. Doc. Juraj Tóth komentoval Meteorit v Pustých Úľanoch pre portál Uniba.sk Pravda v článku "V obci Pusté Úľany pri Galante našli meteorit", 20.9.2022

17. Doc. Juraj Tóth uverejnil článok v Katolíckych novinách s názvom „Na Zemi mi je zatiaľ dobre

18. Doc. Juraj Tóth vystúpil na Gymnáziu Sv. Rodiny a dňa 6.10. na Gymnázium Sv. Uršule v Bratislave s prednáškou „Ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?“, 5.10.2022

19. Doc. Juraj Tóth komentoval v Ranných správach RTVS Zatmenie Slnka (od 19. munúty), 25.10.2022

20. Mgr. Čechvala vystúpil dňa 11.11. 2020 na Gymnáziu v Skalici s prednáškou O astronómii na Kanárskych ostrovoch a o astročasticovej fyzike.

21. Dr. Zuzana Zelinová: Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu (uniba.sk) Portál UK, 15.11.2022

22. Mgr. Patrik Čechvala realizoval 7.3.2023 prednášku "Vesmírne hoaxy a konšpirácie" v Slovenskej pedagogickej knižnici.

 

 

 

Výstupy za rok 2021

Publikácie za rok 2021

1. Jakubičková, J. – Klinovská, L. – Čechvala, P. – Havrila, K. (2021): The determination of the size of the Moon using lunar eclipse photos. Astronomy Education Conference Bridging Research and Practice, p. 127-132.

2. Zelinová, Z. (2021): Inovátor Sókratés alebo nová interpretácia kosmu v sókratovskej filozofii. In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak –iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 23-33.  

3. Zolcer, Š. (2021): Nová kozmológia v ranom novoveku. Heliocentrizmus a zdravý rozum. In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak – iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 72-82.

4. Popovič, J. (2021): Problémy a hranice naturalizmu. In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak – iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 210-220.

5. Plašienková, Z. – Farbák, M. – Kovaleva, T. (2021): Kritická reflexia transhumanistických vízií biochemického vylepšovania človeka s dôrazom na problematiku šťastia a lásky. . In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak – iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 243-259.

6. Zelinová, Z. (2021): Antropický princíp a predsókratovská filozofia. Ostium, roč. 17, č. 3, nestránkované.

7. Zelinová, Z. (2021): Čím sa zaoberá súčasná bioetika? Ostium, roč. 17. č. 3, nestránkované.

8. Zelinová, Z. (2021): Plato´s Socrates and a new Interpretation of the kosmos. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofia i konfliktologia, roč. 37, č. 1, s. 53-63.

9. Plašienková, Z. – Farbák, M. (2021): Happiness issue – moral aspects of its biochemical enhacement. Studia Ecologiae et Bioethicae, roč. 19,  č. 3, p. 17-24.

10. Chomaničová, N. – Gažová, A. – Adamičíková, A. – Valašková, A. –  Kyselovič, J. (2021): The Role of AMPK/mTOR Signaling Pathway in Anticancer Activity of Metformin. Physiol. Res. 70, p. 501-508.

11. Plašienková, Z. – Vertanová, S. (2021): Paradigmatičeskije izmenenija v ponimanii dichotomiji ščastje vs "bio - ščastje" v žizni čeloveka i obščestva. In: Teoretičeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Etika kak nauka. XIII. Meždunarodnaja konferencija (18.-20.11.2021). Petrohrad: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, s. 151.

12. Sámelová, A.: Racionalita verzus emocionalita: zmena paradigmy v online médiách. In: Kraviarová, M. – Peknušiaková, E. (eds.): Médiá a text 7, II. časť. Prešov: Prešovská univerzita, 2021, s. 82 - 87.

13. Plašienková, Z. – Masarik, J. – Vertanová, S.: Moraľnaja revoľucija v učenii Tejaea de Šardena i N. O. Losskogo v kontekste sovremennogo načnogo izučenihja kosmosa. In: Kosmizm i organicizm: evoľucija i aktuaľnosť. Petrohrad:Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet.  2021, s. 72-87.

14. Plašienková, Z. – Farbák, M.: Healthy people and biochemical enhancement: A new paradigmatic approach to the enhancement of human beings? Ethics and Bioethics. Volume 11 (2021): Issue 3-4 (December 2021), pp. 231 - 239.

15. Sámelová, A.: The Paradigmatic Change in the Media-Mediated  Communication after the Onset of Online Media Technologies. Communication Today. Volume 12 (2021), No. 2, pp. 20-30.

16. Havrila, K. – Tóth, J. – Kornoš, L. (2021): Modeling of the Dark Phase and the Impact Area for Meteorites of Real Shapes. Challanges and Perspectives of Space Situational Awareness. Vol. 2021.

17. Kalaš, A. (2021): Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a1-1097b21, Ostium, roč. 17, 2021, č. 4., nestránkované.   

18. Vivoda, M. (2021): Transhumanizmus a Katolícka cirkev. Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. roč. XV, č. 3,  s. 121-128.

19. Plašienková, Z. (ed.) (2021): Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. Bratislava: Univerzita Komenského.

20. Šuráb, M. (2021): Spolupráca homiletiky s filozofiou. Acta, Vol. 1-2, s. 37-53.

 

Konferenčné príspevky v roku 2021

1. Farbák, M. – Plašienková, Z.: Chemická budúcnosť  partnerských vzťahov: nový paradigmatický prístup k vylepšovaniu človeka? Etické myslenie minulosti a súčasnosti. 23. Medzinárodná online konferencia (27.-28. 5. 2021).

2. Plašienková, Z. – Kovaleva. T.: Paradigmatičeskije sovremennyje podchody k ponimaniju biologičeskich i sociokuľturnych aspektov suščnosti čeloveka s točki zrenija K. Lorenza i A. Feta. Tvorčestvo kak nacionaľnaja stichija: dialog kuľtur v sovremennom polikuľturnom mire. Sankt-Peterburg, SPEGU (28.6.-30.6. 2021).

3. Štvrtý workshop projektu sa uskutočnil 9.-10.7.2021 v priestoroch Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI v Modre pod názvom "Kozmologické a antropologické aspekty budúcnosti ľudstva: Na Mars a späť ". Vystúpili na ňom prof. J. Masarik, doc. I. Buraj, Dr. R. Nagy a Dr. T. Paulech z FMFI UK.

 

 4. Jančovič, J.: To Learn from the Creation. Creation Theology in the Climax of Book of Job. International Congress of the European Society for Catholic Theology: Creation – Transformation – Theology, Osnabrück (25.- 28. 8. 2021).

5. Plašienková, Z. – Vertanová, S.: La concepción de «biosfera» y «noosfera» en V. I. Vernadsky y P. Teilhard de Chardin y la inspiración de su legado en el contexto del actual pensamiento ambiental. X Congreso Latinoamericano de Ciencia y religión. La originalidad y la fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra, Córdoba, Argentína (15.-17.9. 2021).

6. Plašienková, Z. – Florio, L:  El antropoceno en perspectiva teilhardiana. Visión comparativa con el concepto de noósfera. X Congreso Latinoamericano de Ciencia y religion. La originalidad y la fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra. Córdoba, Argentína (15.-17.9. 2021).

7. Vivoda, M.: Nebezpečenstvá technokratickej paradigmy. Pax opus iustitiae Bratislava, RKCMBF UK (11. 11. 2021).

8. Sámelová, A.: Paradigmatic Change in the Understanding of Truth and Lies in the Conditions of the Offline and Online World. Poisk istiny i pravda žizni v prostranstve sovremennoj kuľtury. Sankt-Peterburg, SPGEU (16.-17. 11. 2021).

9. Plašienková, Z. – Vertanová, S.: Paradigmatičeskije izmenenija v ponimanii dichotomiji ščastje vs "bio - ščastje" v žizni čeloveka i obščestva. Teoretičeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Etika kak nauka. XIII. Meždunarodnaja konferencija. Sankt-Peterburg, SPbGU (18.-20.11. 2021).

10. Plašienková, Z. – Vertanová, S.: Ponimanije čeloveka i noosfery v koncepcii P. Tejara de Šardena, E. Le Rua i V.I. Vernadskogo. Kosmizm i organicizm: evoľucija i aktuaľnosť. Sankt-Peterburg, SPbGU (19.-20.11. 2021).

11. Piaty workshop projektu pod názvom "Kozmologická problematika v antickej a stredovekej filozofii" sa uskutočnil 26.11.2021 online formou. Vystúpili na ňom Mgr. Zuzana Zelinová PhD., doc. Andrej Kalaš, PhD. a Mgr. Gašpar Fronc.

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2021

1. Vystúpenie doc. J. Tótha v rámci relácie POSTOJ TV: „Boh by sotva použil kométu ako znamenie”, 3.1.2021

2. Vystúpenie doc. J. Tótha v rámci TA3 s názvom: „Záhada betlehemskej hviezdy“, 6.1. 2021

3. Vystúpenie doc. J. Tótha v relácii Dobré správy pre televíziu TA3 „Neprebádaný vesmír aj v roku 2021“, dňa 8.1.2021

4. Mgr. M. Farbák vystúpil na Strednej odbornej škole polygrafickej  s prednáškou: „Riziká biochemického vylepšovania z filozoficko-etického hľadiska“, 2.2.2021

5. doc. A. Kalaš vystúpil na Gymnáziu  I. Horvátha s prednáškou: „Stoický kozmos a miesto človeka v ňom“, 3.2.2021

6. Mgr. P. Čechvala komentoval pristátie sondy Mars2020 s roverom Perseverance na Marse pre televíziu TA3, 18.2.2021.

7. dr. T. Paulech, PhD. vystúpil v rozhovore o exoplanéte Alfa Centauri A-C1 v relácii Dobré správy pre televíziu TA3 (rozhovor začína v čase 17:35 v rámci videa), 19.2.2021.

8. Vystúpenie prof. J. Masarika v Káve o 9:00 - 11.3. 2021 s témou „Život na Marse“

9. Dr. R. Nagy - online diskusia (facebook, youtube) organizovaná OZ Diera do sveta s názvom „Kolonizácia alebo migrácia? diskusia o osídľovaní slnečnej sústavy“ dňa 26.5.2021

10. Vystúpenie prof. J. Masarika 13.6.2021 v TV Lux v relácii "Medzi nebom a zemou"

11. Mgr. M. Farbák: vystúpenie dňa 25.11. 2021 v rámci Philosophy day/night s popularizačnou prednáškou "Drogy lásky - chemická budúcnosť našich vzťahov?"

12. Mgr. Gašpar Fronc vystúpil 7.10. 2021 na TV Lux s témou "Nový pohľad na slobodu" - Archív - TV Lux.

 

Popularizačné články

1. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v časopise Quark 2021 (apríl): Zem pod paľbou.

2. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok na portáli www.vedanadosah.sk s názvom: Žiť z darov Marsu. Rover Perseverance vytvoril na planéte kyslík.

3. Mgr. Patrik Čechvala, P. : Vysokoenergetické žiarenie. Vysokoenergetické žiarenie - Časopis Quark.

4. Mgr. Patrik Čechvala: Štúdium vesmírnych poslov. Štúdium vesmírnych poslov - Časopis Quark.

5. prof. Jozef  Masarik: Kam nás posunul vesmírny výskum? Keď chceš poznať starú zem, musíš cestovať na Mars (rozhovor), Naša univerzita, 2021/4, s.  14-17.

6. Dr. Tomáš Paulech: Správa z workshopu: Kozmologické a antropologické aspekty budúcnosti ľudstva: Na Mars a späť (uniba.sk) Portál UK.

7. Dr. Tomáš Paulech: Astrobiológia pátra po veľkých odpovediach, Naša univerzita, 2021/4 s. 24-27.

8. Dr. Zuzana Zelinová: Pre starogréckych učencov bol vesmír ozdobou, Naša univerzita, 2021/4,  s. 38-39.

9. Dr. Zuzana Zelinová: Správa z workshopu: Kozmologická problematika v antickej a stredovekej filozofii, Portál UK.

10. Dr. Roman Nagy: Galaktická a mimogalaktická astronómia. In: Zimnikoval, P. (ed.): Atronomická ročenka 2022. Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, s. 113-118.

11. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v časopise Quark: Pátranie po zdrojoch - Časopis Quark

 

Výstupy za rok 2020

Publikácie za rok 2020

1. Višňovský, E.: Rorty´s Humanism. Making it Explicit. In: European Journal of Pragmatism and American Philosophy. Roč. 12, č. 1 (2020), s. 1-23 [online].

2. Jančovič, J.: Blood Revenge in Light of the Imago Dei in Genesis 9:6: its Semantics and Pragmatics. In: The Biblical Annals. Roč. 10, č. 2 (2020), s. 191-206.

3. Višňovský, E.: In search of a new pragmatist anthropology. In: European Journal of Pragmatism and American Philosophy. Roč. 12, č. 2 (2020), s. [1-9] [online].

4. Fronc, G.: Zodpovednosť ako predpoklad reálnej slobody. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comeniae Bratislaviensis. Roč. XVII, č. 1 (2020), s. 6-26.

5. Šuráb, M.: Rétorické pravidlá arcibiskupa Fultona J. Sheena. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comeniae Bratislaviensis. Roč. XVII, č. 1 (2020), s. 94-110.

6. Sámelová, A.: Celebrity v mediálnom priestore – metamorfóza obyčajnej nezvyčajnosti na nezvyčajnú obyčajnosť. In: Otázky žurnalistiky. Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 12-18.

7. Sámelová, A.: From Offline Being to Online Being: Transformation of an Ordinary Person into a Celebrity. In: Megatrends and Media: On the Edge. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020, s. 110-119.

8. Masarik, J.: Odhaľovanie tajomstiev Marsu. In: Luby, Š. – Peťko, Š. (eds.): Slovenské vesmírne odysey (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Bratislava: Veda, 2020, s. 118-143.

9. Tóth, J., Matlovič, P., Zigo, P., Kornoš, L., Šimon, J., Paulech, T., Baláţ, M., Polčic, Ľ., Pisarčíková, A., Ţilková, D., Bartková, D., Dudík, J., Licandro, J., Mäsiar, J., Kaniansky, S., Barsa, R., Vereš, P.: Lyrids 2020 observations by AMOS, spectral, visual and photographic methods. In: WGN: Journal of the International Meteor Organization. Roč. 48, č. 6 (2020), s. 199-201.

10. Sámelová, A.: Nenávistné prejavy offline a online: štandardizácia podpriemernej komunikácie v médiách. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdruţení, 2020, s. 1025-1029.

11. Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Paradigmatičeskije izmenenija poňatia gumanizma v ramkach komunikaciji cifrovogo obščestva. In: Medialingvistika: Jazyk v koordinatach massmedia, etiki i prava. 22. 1. 2021 12:08 Formulár VPP 2020, strana 2/10 Petrohrad: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020, s. 108-112.

12. Vertanová, S.: Paradigmatičeskije izmenenija ritoriki v uslovijach sovremennogo obščenija. In: Media v sovremennom mire. Petrohrad: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020, s. 25-27.

13. Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Transformácia humanizmu v kontexte vplyvu digitalizácie, bio a neurotechnológií. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení. Bratislava: SFZ pri SAV, 2020, s. 37.

14. Popovič, J.: Problémy a hranice naturalizmu. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení, Bratislava: SFZ pri SAV, 2020, s. 39.

15. Zelinová, Z.: Inovátor Sókratés alebo nová interpretácia kozmu v sókratovskej filozofii. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení. Bratislava: SFZ pri SAV, 2020, s. 53.

16. Zolcer, Š.: Nová kozmológia v ranom novoveku. Heliocentrizmus a zdravý rozum. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení. Bratislava: SFZ, 2020, s. 54.

17. Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Transformacija gumanizma i čeloveka v kontekste vlijania cifrovizacii, bio- i nejrotechnologij. In: Teoretičeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Petrohrad: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennij universitet. 2020, s. 143-144.

18. Jančovič, J. – Zelinová, Z.: Obraz vesmíru z biblickej a filozofickej perspektívy. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2020. Prvé vydanie, 152 strán. ISBN 978-80-223-5038-9 [6,29 AH].

 

 

Konferenčné príspevky v roku 2020

1. Plašienková, Z., Masarik, J., Vertanová, S.: „Философские и естественно-научные взгляды на эволюцию космоса в работах Юлия Кремпаского"
názov konferencie: VІ Международная научная конференция: Творчество как национальная стихия: роль индивидуальностив творческом контексте ХХІ век
miesto: Санкт-Петербург
dátum: 30 июня–2 июля 2020 года

2. Druhý workshop APVV projektu pod názvom „Filozofické a teologické aspekty vývoja vesmíru" sa uskutočnil dňa 25.9. 2020 v Bratislave, kde s príspevkami vystúpili Dr. Jančovič, Dr. Zelinová a Dr. Zolcer.

3. Dr. A. Sámelová – príspevok „From Offline Being to Online Being: Transformation of an Ordinary Person into a Celebrity“  na konferencii Megatrends and Media 2020: On the Edge (Trnava: UCM, 22.4.2020).

4. Prof. Z. Plašienková a Prof. T. Kovaleva – príspevok „Transformácia humanizmu a človeka v kontexte vplyvu digitalizácie, bio a neurotechnológií“ na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

5. Dr. Z. Zelinová – príspevok „Inovátor Sókratés alebo nová interpretácia kozmu v sókratovskej filozofii" na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

6. Dr. Š. Zolcer – príspevok „Nová kozmológia v ranom novoveku. Heliocentrizmus a zdravý rozum“ na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

7. Mgr. J. Popovič - príspevok „Problémy a hranice naturalizmu“ na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

8. Prof. Z. Plašienková – Prof. T. Kovaleva - príspevok „Трансформация гуманизма и человека в контексте влияния цифровизации, био-и нейротехнологий“  na konferencii Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Философия. Этика. Практика». XII международная конференция. 19-21 ноября 2020 г. Санкт-Петербургский государственный университет.

9. Dr. A. Sámelová - príspevok „Nenávistné prejavy offline a online: štandardizácia podpriemernej komunikácie v médiách“  na Medzinárodnej Masarykovej konferencii 2020 (Hradec Králové, ČR, dňa 4. - 16. 12. 2020).

10. Prof. Z. Plašienková – Prof. T. Kovaleva - príspevok „Парадигматические изменения понятия гуманизма в рамках коммуникации цифрового общества.“ In: Медиалингвистика. Язык в координатах массмедиа, этики и права. (Материалы IV международной научной конференции 9–12 ноября 2020 г. Санкт-Петербур: СПбГУ.

11. doc. S. Vertanová - príspevok „Парадигматические изменения риторики в условиях современного общения.“ In: Медиа в современном мире. Т. 3. (Междунар. научн. Форум 9–12 ноября 2020 г.). Санкт-Петербур: СПбГУ. 2020, s. 25-27.

12. Prof. Z. Plašienková – Prof. J. Masarik – príspevok „Моральная эволюция в концепции Тейяра де Шардена и Н.О.“ Лосского в контексте современного научного изучения космоса (Peterburg, SPEGU, 19-20. 11. 2020). 

13. Tretí workshop projektu realizovaný 6.11.2020 online formou cez MS Teams

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2020

1. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.: séria prednášok - Nádej a výzvy z knihy Genezis 1-11.

2. Mgr. Zuzana Zelinová, PhD. - správa o grantovom workshope: Filozofické a teologické aspekty vývoja vesmíru, Spravodajský portál UK, 8.10.2020.

3. Mgr. Zuzana Zelinová, PhD. - správa o grantovom workshope: Metódy a prístupy riešenia problematiky vzťahu medzi filozofiou, teológiou a prírodnými vedami, Spravodajský portál UK, 11.11.2020.

4. PhDr. Anna Sámelová, PhD. - popularizačná prednáška s názvom „Žijeme v mediálnej bubline?“ v rámci MiniErazmu 2020 dňa 30. 11. 2020.

Výstupy za rok 2019

Publikácie za rok 2019

1. Andrej Kalaš:The problem of truth, happiness and self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. In: Studia philosophica, 2019, vol. 66, iss. 1, pp.  9-26.

2. Anna Sámelová: Sloboda prejavu v paradigmách zodpovednosti človeka v offline totalite a online demokracii. In: Mészáros, T. - Kasinec, R. (eds.): Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, s. 91-108.

3. Sámelová Anna: Personal and social responsibility within the paradigm of the online media-mediated communication. In: Teoretiťeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Sankt Peterburg: Saint Petersburg State University, 2019, s. 9. 

4. Kovaleva Tatiana – Plašienková Zlatica: Ot gumanizma k postgumanizmu filosofskoje osmyslenije (From Humanism to Posthumanism: Philosophical Reflection). In: Teoretiťeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Sankt Peterburg: Saint Petersburg State University, 2019, s. 54-55.

 

Konferenčné príspevky v roku 2019

1. doc. J.Tóth a Dr. R. Nagy - príspevok "AMOS global meteor network - project of VOSSs alumni" na konferencii SuperVOSS 2019

2. Workshop "Fyzikálne aspekty vývoja vesmíru: nové pohľady" v dňoch 24.-25. 10. 2019 v priestoroch AGO FMFI UK, Modra-Piesok, , na ktorom s príspevkami vystúpili Doc. Tóth, Dr. Paulech a Mgr. Čechvala.

 

3. Prof. Z. Plašienková - príspevok "From Humanism to Posthumanism: Philosophical Reflection" na konferencii 11th International Conference, Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects. "The Coming of Digital Society: A Venture in Ethic Forecasting" (100 Daniel Bell´s anniversary 1919-2019) (November 21-23, 2019; Saint Petersburg University, Russia)

4. Dr. A. Sámelová - príspevok "Personal and Social Responsibility whitin the Paradigm of the Online Media-Mediated Communication" na konferencii 11th International Conference, Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects. "The Coming of Digital Society: A Venture in Ethic Forecasting" (100 Daniel Bell´s anniversary 1919-2019) (November 21-23, 2019; Saint Petersburg University, Russia.

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2019

1. PhDr. Anna Sámelová, PhD. - popularizačná prednáška s názvom "Život v mediálnej bubline" v rámci Noci výskumníkov 2019.

2. Dr. R. Nagy - popularizačná prednáška na tému "Kozmologický vesmír v minulosti a dnes" (utorok 1. 10. 2019) v Ústredí slovenskej kresťanskej inteligencie.

3. Mgr. Zuzana Zelinová, PhD. - správa o grantovom workshope: Fyzikálne aspekty vývoja vesmíru: nové pohľady (správa z projektového workshopu 24.-25.10.2019) .

 

 

Pripravované

Pripravované aktivity a výstupy v rámci projektu:

 

  • posledný VIII. projektový workshop sa bude konať vo Vedeckom parku UK dňa 24.2.2023
  • prednáška v Quo Vadis - Fyzika padajúcich hviezd, doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., FMFI UK 
  • prednáška v Quo Vadis - Astrobiológia z pohľadu astronóma, RNDr. Tomáš Paulech, PhD., FMFI UK