Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy

APVV projekt č. 18-0103

Vitajte na stránkach multidisciplinárneho výskumného projektu Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy, ktorý sa realizuje na piatich fakultách Univerzity Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Lekárska a Prírodovedecká fakulta), vďaka finančnej podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (číslo projektu: APVV-18-0103).

            Predkladaný projekt si kladie za cieľ poskytnúť ucelený pohľad na problematiku evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom na pozadí interdisciplinárneho prieniku filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Riešenie výskumného cieľa bude vychádzať z vymedzenia základných paradigmatických zmien, ktoré možno v evolučnom procese vesmíru a bytia človeka v ňom identifikovať v nasledovnej štruktúre: „od... k/ku...“: od kozmogónie ku kozmológii; od bodu k časopriestoru; od biologického ku kultúrnemu; od humánneho k transhumánnemu; od offline bytia k bytiu online; od Boha stvoriteľa k „hre na boha“. Skúmanie uvedených paradigmatických zmien vyústi do syntézy poznatkov, ktoré preukážu, či každá predchádzajúca úroveň evolúcie fundovala nasledujúcu, pričom ju nedeterminovala absolútne, pretože každá nová evolučná vrstva disponuje istou mierou autonómnosti a tvorivosti.

Podrobnejšie informácie o problémoch, cieľoch a výskumnom pláne môžete nájsť v časti O projekte. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof., PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a jej zástupcom je prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  Jej profil, ako aj profily ostatných výskumníkov podieľajúcich sa na projekte, sa nachádzajú v sekcii riešiteľský kolektív. Počas trvania projektu sú naplánované viaceré konferencie, metodologické semináre, workshopy a iné aktivity súvisiace s projektom. Informácie o dátumoch konania týchto podujatí, a správy z nich, nájdete v priebežne aktualizovanej časti aktivity. Ďalšími z plánovaných výstupov sú vedecké, odborné a popularizačné texty. V časti výstupy projektu sa budú postupne objavovať informácie o nich, prípadne odkazy na ich stiahnutie.