Výstupy za rok 2021

Výstupy za rok 2021

Publikácie za rok 2021

1. Jakubičková, J. – Klinovská, L. – Čechvala, P. – Havrila, K. (2021): The determination of the size of the Moon using lunar eclipse photos. Astronomy Education Conference Bridging Research and Practice, p. 127-132.

2. Zelinová, Z. (2021): Inovátor Sókratés alebo nová interpretácia kosmu v sókratovskej filozofii. In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak –iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 23-33.  

3. Zolcer, Š. (2021): Nová kozmológia v ranom novoveku. Heliocentrizmus a zdravý rozum. In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak – iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 72-82.

4. Popovič, J. (2021): Problémy a hranice naturalizmu. In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak – iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 210-220.

5. Plašienková, Z. – Farbák, M. – Kovaleva, T. (2021): Kritická reflexia transhumanistických vízií biochemického vylepšovania človeka s dôrazom na problematiku šťastia a lásky. . In: Gáliková Tolnaiová, S. – Marchevský, O. – Kyslan, P. (eds.): Myslieť inak – iné v myslení (zborník vedeckých príspevkov). Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, s. 243-259.

6. Zelinová, Z. (2021): Antropický princíp a predsókratovská filozofia. Ostium, roč. 17, č. 3, nestránkované.

7. Zelinová, Z. (2021): Čím sa zaoberá súčasná bioetika? Ostium, roč. 17. č. 3, nestránkované.

8. Zelinová, Z. (2021): Plato´s Socrates and a new Interpretation of the kosmos. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofia i konfliktologia, roč. 37, č. 1, s. 53-63.

9. Plašienková, Z. – Farbák, M. (2021): Happiness issue – moral aspects of its biochemical enhacement. Studia Ecologiae et Bioethicae, roč. 19,  č. 3, p. 17-24.

10. Chomaničová, N. – Gažová, A. – Adamičíková, A. – Valašková, A. –  Kyselovič, J. (2021): The Role of AMPK/mTOR Signaling Pathway in Anticancer Activity of Metformin. Physiol. Res. 70, p. 501-508.

11. Plašienková, Z. – Vertanová, S. (2021): Paradigmatičeskije izmenenija v ponimanii dichotomiji ščastje vs "bio - ščastje" v žizni čeloveka i obščestva. In: Teoretičeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Etika kak nauka. XIII. Meždunarodnaja konferencija (18.-20.11.2021). Petrohrad: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, s. 151.

12. Sámelová, A.: Racionalita verzus emocionalita: zmena paradigmy v online médiách. In: Kraviarová, M. – Peknušiaková, E. (eds.): Médiá a text 7, II. časť. Prešov: Prešovská univerzita, 2021, s. 82 - 87.

13. Plašienková, Z. – Masarik, J. – Vertanová, S.: Moraľnaja revoľucija v učenii Tejaea de Šardena i N. O. Losskogo v kontekste sovremennogo načnogo izučenihja kosmosa. In: Kosmizm i organicizm: evoľucija i aktuaľnosť. Petrohrad:Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet.  2021, s. 72-87.

14. Plašienková, Z. – Farbák, M.: Healthy people and biochemical enhancement: A new paradigmatic approach to the enhancement of human beings? Ethics and Bioethics. Volume 11 (2021): Issue 3-4 (December 2021), pp. 231 - 239.

15. Sámelová, A.: The Paradigmatic Change in the Media-Mediated  Communication after the Onset of Online Media Technologies. Communication Today. Volume 12 (2021), No. 2, pp. 20-30.

16. Havrila, K. – Tóth, J. – Kornoš, L. (2021): Modeling of the Dark Phase and the Impact Area for Meteorites of Real Shapes. Challanges and Perspectives of Space Situational Awareness. Vol. 2021.

17. Kalaš, A. (2021): Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a1-1097b21, Ostium, roč. 17, 2021, č. 4., nestránkované.   

18. Vivoda, M. (2021): Transhumanizmus a Katolícka cirkev. Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. roč. XV, č. 3,  s. 121-128.

19. Plašienková, Z. (ed.) (2021): Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. Bratislava: Univerzita Komenského.

20. Šuráb, M. (2021): Spolupráca homiletiky s filozofiou. Acta, Vol. 1-2, s. 37-53.

 

Konferenčné príspevky v roku 2021

1. Farbák, M. – Plašienková, Z.: Chemická budúcnosť  partnerských vzťahov: nový paradigmatický prístup k vylepšovaniu človeka? Etické myslenie minulosti a súčasnosti. 23. Medzinárodná online konferencia (27.-28. 5. 2021).

2. Plašienková, Z. – Kovaleva. T.: Paradigmatičeskije sovremennyje podchody k ponimaniju biologičeskich i sociokuľturnych aspektov suščnosti čeloveka s točki zrenija K. Lorenza i A. Feta. Tvorčestvo kak nacionaľnaja stichija: dialog kuľtur v sovremennom polikuľturnom mire. Sankt-Peterburg, SPEGU (28.6.-30.6. 2021).

3. Štvrtý workshop projektu sa uskutočnil 9.-10.7.2021 v priestoroch Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI v Modre pod názvom "Kozmologické a antropologické aspekty budúcnosti ľudstva: Na Mars a späť ". Vystúpili na ňom prof. J. Masarik, doc. I. Buraj, Dr. R. Nagy a Dr. T. Paulech z FMFI UK.

 

 4. Jančovič, J.: To Learn from the Creation. Creation Theology in the Climax of Book of Job. International Congress of the European Society for Catholic Theology: Creation – Transformation – Theology, Osnabrück (25.- 28. 8. 2021).

5. Plašienková, Z. – Vertanová, S.: La concepción de «biosfera» y «noosfera» en V. I. Vernadsky y P. Teilhard de Chardin y la inspiración de su legado en el contexto del actual pensamiento ambiental. X Congreso Latinoamericano de Ciencia y religión. La originalidad y la fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra, Córdoba, Argentína (15.-17.9. 2021).

6. Plašienková, Z. – Florio, L:  El antropoceno en perspectiva teilhardiana. Visión comparativa con el concepto de noósfera. X Congreso Latinoamericano de Ciencia y religion. La originalidad y la fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra. Córdoba, Argentína (15.-17.9. 2021).

7. Vivoda, M.: Nebezpečenstvá technokratickej paradigmy. Pax opus iustitiae Bratislava, RKCMBF UK (11. 11. 2021).

8. Sámelová, A.: Paradigmatic Change in the Understanding of Truth and Lies in the Conditions of the Offline and Online World. Poisk istiny i pravda žizni v prostranstve sovremennoj kuľtury. Sankt-Peterburg, SPGEU (16.-17. 11. 2021).

9. Plašienková, Z. – Vertanová, S.: Paradigmatičeskije izmenenija v ponimanii dichotomiji ščastje vs "bio - ščastje" v žizni čeloveka i obščestva. Teoretičeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Etika kak nauka. XIII. Meždunarodnaja konferencija. Sankt-Peterburg, SPbGU (18.-20.11. 2021).

10. Plašienková, Z. – Vertanová, S.: Ponimanije čeloveka i noosfery v koncepcii P. Tejara de Šardena, E. Le Rua i V.I. Vernadskogo. Kosmizm i organicizm: evoľucija i aktuaľnosť. Sankt-Peterburg, SPbGU (19.-20.11. 2021).

11. Piaty workshop projektu pod názvom "Kozmologická problematika v antickej a stredovekej filozofii" sa uskutočnil 26.11.2021 online formou. Vystúpili na ňom Mgr. Zuzana Zelinová PhD., doc. Andrej Kalaš, PhD. a Mgr. Gašpar Fronc.

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2021

1. Vystúpenie doc. J. Tótha v rámci relácie POSTOJ TV: „Boh by sotva použil kométu ako znamenie”, 3.1.2021

2. Vystúpenie doc. J. Tótha v rámci TA3 s názvom: „Záhada betlehemskej hviezdy“, 6.1. 2021

3. Vystúpenie doc. J. Tótha v relácii Dobré správy pre televíziu TA3 „Neprebádaný vesmír aj v roku 2021“, dňa 8.1.2021

4. Mgr. M. Farbák vystúpil na Strednej odbornej škole polygrafickej  s prednáškou: „Riziká biochemického vylepšovania z filozoficko-etického hľadiska“, 2.2.2021

5. doc. A. Kalaš vystúpil na Gymnáziu  I. Horvátha s prednáškou: „Stoický kozmos a miesto človeka v ňom“, 3.2.2021

6. Mgr. P. Čechvala komentoval pristátie sondy Mars2020 s roverom Perseverance na Marse pre televíziu TA3, 18.2.2021.

7. dr. T. Paulech, PhD. vystúpil v rozhovore o exoplanéte Alfa Centauri A-C1 v relácii Dobré správy pre televíziu TA3 (rozhovor začína v čase 17:35 v rámci videa), 19.2.2021.

8. Vystúpenie prof. J. Masarika v Káve o 9:00 - 11.3. 2021 s témou „Život na Marse“

9. Dr. R. Nagy - online diskusia (facebook, youtube) organizovaná OZ Diera do sveta s názvom „Kolonizácia alebo migrácia? diskusia o osídľovaní slnečnej sústavy“ dňa 26.5.2021

10. Vystúpenie prof. J. Masarika 13.6.2021 v TV Lux v relácii "Medzi nebom a zemou"

11. Mgr. M. Farbák: vystúpenie dňa 25.11. 2021 v rámci Philosophy day/night s popularizačnou prednáškou "Drogy lásky - chemická budúcnosť našich vzťahov?"

12. Mgr. Gašpar Fronc vystúpil 7.10. 2021 na TV Lux s témou "Nový pohľad na slobodu" - Archív - TV Lux.

 

Popularizačné články

1. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v časopise Quark 2021 (apríl): Zem pod paľbou.

2. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok na portáli www.vedanadosah.sk s názvom: Žiť z darov Marsu. Rover Perseverance vytvoril na planéte kyslík.

3. Mgr. Patrik Čechvala, P. : Vysokoenergetické žiarenie. Vysokoenergetické žiarenie - Časopis Quark.

4. Mgr. Patrik Čechvala: Štúdium vesmírnych poslov. Štúdium vesmírnych poslov - Časopis Quark.

5. prof. Jozef  Masarik: Kam nás posunul vesmírny výskum? Keď chceš poznať starú zem, musíš cestovať na Mars (rozhovor), Naša univerzita, 2021/4, s.  14-17.

6. Dr. Tomáš Paulech: Správa z workshopu: Kozmologické a antropologické aspekty budúcnosti ľudstva: Na Mars a späť (uniba.sk) Portál UK.

7. Dr. Tomáš Paulech: Astrobiológia pátra po veľkých odpovediach, Naša univerzita, 2021/4 s. 24-27.

8. Dr. Zuzana Zelinová: Pre starogréckych učencov bol vesmír ozdobou, Naša univerzita, 2021/4,  s. 38-39.

9. Dr. Zuzana Zelinová: Správa z workshopu: Kozmologická problematika v antickej a stredovekej filozofii, Portál UK.

10. Dr. Roman Nagy: Galaktická a mimogalaktická astronómia. In: Zimnikoval, P. (ed.): Atronomická ročenka 2022. Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, s. 113-118.

11. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v časopise Quark: Pátranie po zdrojoch - Časopis Quark