O projekte

Popis

Hlavným predmetom výskumného projektu je čo najkomplexnejšie preskúmanie základných paradigmatických zmien v nazeraní na vesmír a človeka v kontexte interdisciplinárnych prienikov filozofických, teologických a fyzikálnych perspektív.

Cieľom je aktuálna potreba integrácie poznatkov a vytvorenie celostného a konzistentného obrazu evolúcie vesmíru a zodpovedného postavenia človeka v ňom. Aktuálnosť je znásobená nielen mnohovrstevnatosťou ľudského bytia, ale zvlášť jeho novovznikajúcimi dimenziami a s nimi spojenými ešte neprebádanými možnosťami, ako aj potenciálnymi rizikami.

Máme na mysli predovšetkým vplyv moderných technológii a biotechnológii na ľudské bytie a jeho radikálne premeny na úrovni telesnej, psychickej (emočnej), kognitívnej, duchovnej (resp. spirituálnej) a morálnej. Zároveň ide o aktuálne zmeny na individuálnej, spoločenskej i globálnej scéne, ktoré sa odohrávajú už nielen v tradičnom (ontologickom) svete, ale aj vo svete virtuálneho (digitálneho a online) bytia. Na niektoré aspekty poukázali už viacerí autori svetového významu,  no uvedené problémy skúmajú skôr z hľadiska jednotlivých vedných disciplín (biologické vedy, biotechnológie, kognitívna a evolučná psychológia, neurovedy, sociológia, mediálna komunikácia, lingvistika), nie z hľadiska ich interdisciplinárneho prepojenia.

Navyše, interdisciplinárny prienik špeciálne filozofických, teologických a fyzikálnych hľadísk v nazeraní na skúmaný problém absentuje, čo je charakteristické aj pre naše slovenské výskumné orientácie. Objavuje sa tak potreba analýzy a syntézy relevantných poznatkov v oblasti  filozofickej antropológie, teológie (resp. náboženstva) a fyzikálnych vied (astrofyziky, astronómie, kozmológie), ako aj komparácia tradičných a súčasných poznatkov.

Ciele

V súvislosti s formulovaným hlavným cieľom projektu, ktorým je poskytnúť čo najkomplexnejší pohľad na paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka na pozadí interdisciplinárnych prienikov (filozofických, teologických a fyzikálnych perspektív), sa jeho realizácia dosiahne viacerými spôsobmi.

Prvým z nich je identifikácia a preskúmanie  paradigmatických zmien (v historickom a súčasnom kontexte), ktoré sa realizujú v základnej konceptuálnej štruktúre „od... –  k/ku...“: 1) od kozmogónie ku kozmológii; 2) od bodu k časopriestoru; 3) od biologického ku kultúrnemu; 4) od humánneho k transhumánnemu; 5) od offline bytia k bytiu online; 6) od Boha stvoriteľa k „hre na boha“.

Druhým je integrácia poznania a vypracovanie konzistentného celostného obrazu evolúcie vesmíru a dynamického miesta človeka v ňom, o ktoré sa ešte v našich domácich podmienkach v tomto rozsahu doposiaľ nikto nepokúsil.