Výstupy za rok 2020

Výstupy za rok 2020

Publikácie za rok 2020

1. Višňovský, E.: Rorty´s Humanism. Making it Explicit. In: European Journal of Pragmatism and American Philosophy. Roč. 12, č. 1 (2020), s. 1-23 [online].

2. Jančovič, J.: Blood Revenge in Light of the Imago Dei in Genesis 9:6: its Semantics and Pragmatics. In: The Biblical Annals. Roč. 10, č. 2 (2020), s. 191-206.

3. Višňovský, E.: In search of a new pragmatist anthropology. In: European Journal of Pragmatism and American Philosophy. Roč. 12, č. 2 (2020), s. [1-9] [online].

4. Fronc, G.: Zodpovednosť ako predpoklad reálnej slobody. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comeniae Bratislaviensis. Roč. XVII, č. 1 (2020), s. 6-26.

5. Šuráb, M.: Rétorické pravidlá arcibiskupa Fultona J. Sheena. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comeniae Bratislaviensis. Roč. XVII, č. 1 (2020), s. 94-110.

6. Sámelová, A.: Celebrity v mediálnom priestore – metamorfóza obyčajnej nezvyčajnosti na nezvyčajnú obyčajnosť. In: Otázky žurnalistiky. Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 12-18.

7. Sámelová, A.: From Offline Being to Online Being: Transformation of an Ordinary Person into a Celebrity. In: Megatrends and Media: On the Edge. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020, s. 110-119.

8. Masarik, J.: Odhaľovanie tajomstiev Marsu. In: Luby, Š. – Peťko, Š. (eds.): Slovenské vesmírne odysey (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Bratislava: Veda, 2020, s. 118-143.

9. Tóth, J., Matlovič, P., Zigo, P., Kornoš, L., Šimon, J., Paulech, T., Baláţ, M., Polčic, Ľ., Pisarčíková, A., Ţilková, D., Bartková, D., Dudík, J., Licandro, J., Mäsiar, J., Kaniansky, S., Barsa, R., Vereš, P.: Lyrids 2020 observations by AMOS, spectral, visual and photographic methods. In: WGN: Journal of the International Meteor Organization. Roč. 48, č. 6 (2020), s. 199-201.

10. Sámelová, A.: Nenávistné prejavy offline a online: štandardizácia podpriemernej komunikácie v médiách. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdruţení, 2020, s. 1025-1029.

11. Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Paradigmatičeskije izmenenija poňatia gumanizma v ramkach komunikaciji cifrovogo obščestva. In: Medialingvistika: Jazyk v koordinatach massmedia, etiki i prava. 22. 1. 2021 12:08 Formulár VPP 2020, strana 2/10 Petrohrad: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020, s. 108-112.

12. Vertanová, S.: Paradigmatičeskije izmenenija ritoriki v uslovijach sovremennogo obščenija. In: Media v sovremennom mire. Petrohrad: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2020, s. 25-27.

13. Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Transformácia humanizmu v kontexte vplyvu digitalizácie, bio a neurotechnológií. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení. Bratislava: SFZ pri SAV, 2020, s. 37.

14. Popovič, J.: Problémy a hranice naturalizmu. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení, Bratislava: SFZ pri SAV, 2020, s. 39.

15. Zelinová, Z.: Inovátor Sókratés alebo nová interpretácia kozmu v sókratovskej filozofii. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení. Bratislava: SFZ pri SAV, 2020, s. 53.

16. Zolcer, Š.: Nová kozmológia v ranom novoveku. Heliocentrizmus a zdravý rozum. In: Zborník abstraktov. VI. Filozofický kongres. Myslieť inak – iné v myslení. Bratislava: SFZ, 2020, s. 54.

17. Plašienková, Z. – Kovaleva, T.: Transformacija gumanizma i čeloveka v kontekste vlijania cifrovizacii, bio- i nejrotechnologij. In: Teoretičeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Petrohrad: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennij universitet. 2020, s. 143-144.

18. Jančovič, J. – Zelinová, Z.: Obraz vesmíru z biblickej a filozofickej perspektívy. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2020. Prvé vydanie, 152 strán. ISBN 978-80-223-5038-9 [6,29 AH].

 

 

Konferenčné príspevky v roku 2020

1. Plašienková, Z., Masarik, J., Vertanová, S.: „Философские и естественно-научные взгляды на эволюцию космоса в работах Юлия Кремпаского"
názov konferencie: VІ Международная научная конференция: Творчество как национальная стихия: роль индивидуальностив творческом контексте ХХІ век
miesto: Санкт-Петербург
dátum: 30 июня–2 июля 2020 года

2. Druhý workshop APVV projektu pod názvom „Filozofické a teologické aspekty vývoja vesmíru" sa uskutočnil dňa 25.9. 2020 v Bratislave, kde s príspevkami vystúpili Dr. Jančovič, Dr. Zelinová a Dr. Zolcer.

3. Dr. A. Sámelová – príspevok „From Offline Being to Online Being: Transformation of an Ordinary Person into a Celebrity“  na konferencii Megatrends and Media 2020: On the Edge (Trnava: UCM, 22.4.2020).

4. Prof. Z. Plašienková a Prof. T. Kovaleva – príspevok „Transformácia humanizmu a človeka v kontexte vplyvu digitalizácie, bio a neurotechnológií“ na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

5. Dr. Z. Zelinová – príspevok „Inovátor Sókratés alebo nová interpretácia kozmu v sókratovskej filozofii" na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

6. Dr. Š. Zolcer – príspevok „Nová kozmológia v ranom novoveku. Heliocentrizmus a zdravý rozum“ na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

7. Mgr. J. Popovič - príspevok „Problémy a hranice naturalizmu“ na VI. Filozofickom kongrese (Myslieť inak, iné v myslení, SFZ, 21.-23. 10. 2020).

8. Prof. Z. Plašienková – Prof. T. Kovaleva - príspevok „Трансформация гуманизма и человека в контексте влияния цифровизации, био-и нейротехнологий“  na konferencii Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Философия. Этика. Практика». XII международная конференция. 19-21 ноября 2020 г. Санкт-Петербургский государственный университет.

9. Dr. A. Sámelová - príspevok „Nenávistné prejavy offline a online: štandardizácia podpriemernej komunikácie v médiách“  na Medzinárodnej Masarykovej konferencii 2020 (Hradec Králové, ČR, dňa 4. - 16. 12. 2020).

10. Prof. Z. Plašienková – Prof. T. Kovaleva - príspevok „Парадигматические изменения понятия гуманизма в рамках коммуникации цифрового общества.“ In: Медиалингвистика. Язык в координатах массмедиа, этики и права. (Материалы IV международной научной конференции 9–12 ноября 2020 г. Санкт-Петербур: СПбГУ.

11. doc. S. Vertanová - príspevok „Парадигматические изменения риторики в условиях современного общения.“ In: Медиа в современном мире. Т. 3. (Междунар. научн. Форум 9–12 ноября 2020 г.). Санкт-Петербур: СПбГУ. 2020, s. 25-27.

12. Prof. Z. Plašienková – Prof. J. Masarik – príspevok „Моральная эволюция в концепции Тейяра де Шардена и Н.О.“ Лосского в контексте современного научного изучения космоса (Peterburg, SPEGU, 19-20. 11. 2020). 

13. Tretí workshop projektu realizovaný 6.11.2020 online formou cez MS Teams

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2020

1. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.: séria prednášok - Nádej a výzvy z knihy Genezis 1-11.

2. Mgr. Zuzana Zelinová, PhD. - správa o grantovom workshope: Filozofické a teologické aspekty vývoja vesmíru, Spravodajský portál UK, 8.10.2020.

3. Mgr. Zuzana Zelinová, PhD. - správa o grantovom workshope: Metódy a prístupy riešenia problematiky vzťahu medzi filozofiou, teológiou a prírodnými vedami, Spravodajský portál UK, 11.11.2020.

4. PhDr. Anna Sámelová, PhD. - popularizačná prednáška s názvom „Žijeme v mediálnej bubline?“ v rámci MiniErazmu 2020 dňa 30. 11. 2020.