Riešiteľský kolektív

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Zástupca vedúcej projektu: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Riešitelia:

Filozofická fakulta:

prof. JUDr. Marek Števček PhD.
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
prof. Michal Chabada, PhD.
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD.
doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
PhDr. Anna Sámelová, PhD.
Mgr. Silvia Vertanová, PhD.
Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.
Mgr. Juraj Popovič

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
RNDr. Roman Nagy, PhD.
RNDr. Tomáš Paulech, PhD.
Mgr. Patrik Čechvala

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:
Mons. prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
ThDr. Michal Vivoda, PhD.
Mgr. Gašpar Fronc

Lekárska fakulta:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Prírodovedecká fakulta:
Mgr. Štefan Zolcer, PhD.