Anketa v mobile

Vytváranie nových platforiem je nástrojom na zvyšovanie participácie širšej akademickej verejnosti na otázkach zabezpečovania kvality vedy, výskumu a vzdelávania.

Anketa nie len v mobile“ je projekt, ktorý je v prvom kroku vytvorený pre cieľovú skupinu študentov UK.

Odborní pracovníci podaktivity analyzujú, vyhodnocujú a sumarizujú výsledky a na základe mikro ankiet a vyplnených formulárov so spätnou väzbou spracovávajú dáta o výstupoch, dopadoch a využití spätnej väzby zo strany cieľovej skupiny. Spätná väzba a hodnotenie bude následne budú publikované širšej verejnosti.