Hub kvality UK

O informačnom systéme

Úspešnou realizáciou projektu DISK - Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému kvality sa v rámci realizácie aktivity s názvom „HUB kvality UK“ dosiahlo zefektívnenie vnútorného systému kvality UK ako účinný nástroj pre monitorovanie, vyhodnocovanie a šírenie výsledkov obsahu kvality UK. Efektívnym nástrojom sa docielila digitalizácia procesov a dát v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Novovytvorená elektronická kancelária, je schopná integrovať nasledovné systémy:

  • akademický informačný systém,
  • ekonomický systém,
  • systém evidencie vedecko-výskumnej, umeleckej a projektovej činnosti,
  • knižničný systém,
  • a mnohé iné.

Neoddeliteľnou súčasťou vnútorného systému kvality UK je spracovanie, vyhodnocovanie dát a ich sprístupňovanie cieľovej skupine používateľov. Systém „HUB kvality UK“ dopĺňa debyrokratizáciu procesov v oblasti zhromažďovania merateľných ukazovateľov v procese hodnotenia kvality vzdelávania, vedy a výskumu, vrátane zdravého riadenia univerzity. Bezprostrednými užívateľmi výstupu HUBu kvality UK sú okrem manažmentu univerzity aj vysokoškolskí učitelia a študenti univerzity.

Projekt DISK s názvom Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému kvality, ITMS2014+, kód projektu: 312011BFH9 sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské́ zdroje.

Informácie na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje nájdete na stránke www.esf.gov.sk  a pre sprostredkovateľský orgán na www.minedu.sk.

 

 

 

Študenti UK

Učitelia UK

Študijné programy UK

Študijné programy SR