1. Štatút UK

VP č. 40/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 5/2023 Štatút UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 12. 12. 2023.

VP č. 25/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 5/2023 Štatút UK.

Predpis je platný a účinný od 07. 12. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 07. 12. 2023.

VP č. 5/2023

schválený AS UK Štatút UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2008.

Predpis je platný od 06. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 06. 03. 2023.

Prílohy:

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.