4. Základné predpisy Správnej rady UK

VP č. 6/2023

schválený Správnou radou UK Štatút Správnej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2019.

Predpis je platný od 14. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 14. 03. 2023.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.