4. Základné predpisy Správnej rady UK

VP č. 11/2024

schválený AS UK a Správnou radou UK Zásady voľby kandidáta na rektora UK a prijatia návrhu na odvolanie rektora UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 03. 2024.

Prílohy:

Príloha č. 1

Rokovací poriadok volebného zhromaždenia

VP č. 6/2023

schválený Správnou radou UK Štatút Správnej rady UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 14/2019.

Predpis je platný od 14. 03. 2023 a účinný od 16. 03. 2023.

Predpis bol zaregistrovaný na MŠVVaŠ SR dňa 14. 03. 2023.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.